‘บิ๊กป้อม’ ประชุมเร่งพัฒนา ช่วยเหลือปชช. ยันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“บิ๊กป้อม” ประชุมเร่งพัฒนา ช่วยเหลือ ปชช.พื้นที่เป้าหมาย เรียกประชุม คกก. นพช. สั่งบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนา ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย และอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.) ครั้งที่ 1/2563 ภายหลังการประชุม พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบมติเห็นชอบของ สมช.โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อ 23ม.ค.63 ให้ใช้แนวทางยุทธศาสตร์ และแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่จัดทำไว้เดิมให้บังคับใช้ไปพลางก่อนในห้วงปี 2562 ถึง ปี 2565 จนกว่าจะมีการปรับปรุงใหม่หรือยกเลิก และรับทราบผลการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ และการบริหารจัดการชายแดน ประจำปี 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ ร่างคู่มือตัวชี้วัดภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่ฯปี 2561 ถึง 2565 โดยให้หน่วยต่างๆ นำไปขับเคลื่อนตามเป้าหมายต่อไป และเห็นชอบหลักการร่างโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (นำร่องพื้นที่บ้านคลองใหญ่-เขาหนองบัว)

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ กล่าวว่า ในที่ประชุม พล.อ.ประวิตร สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของพื้นที่เป้าหมาย และให้ สมช.,กอ.รมน. และ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง พื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (พมพ.) กองทัพภาค ทัพเรือภาค ต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยจัดทำและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็น จากภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคเอกชน เพื่อให้การแก้ปัญหาครอบคลุมทุกมิติ สามารถสนองตอบการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามเจตนารมณ์ ของรัฐบาล และต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนควบคู่กันไปด้วย

บทความก่อนหน้านี้“วิษณุ”จ่อยื่นทูลเกล้าฯ พ.ร.บ.งบฯ63
บทความถัดไปโฆษกเพื่อไทย ชวน ประชาชนเขต 2 กำแพงเพชร กาเปลี่ยนชีวิต