จับตา รัฐบาล ใช้งบฉุกเฉินช่วยภัยแล้ง-น้ำท่วมสูงถึง 1.58 หมื่นล้านบาท

จับตา รัฐบาล ใช้งบฉุกเฉินช่วยภัยแล้ง-น้ำท่วมสูงถึง 1.58 หมื่นล้านบาท สั่งติดตามอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่สำนักงานป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และวันที่ 27 สิงหาคม 2562 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายงบกลาง พ.ศ. 2562 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 15,800 ล้านบาท (แยกเป็นสำหรับ 74 จังหวัด จังหวัดละ 200 ล้านบาท และสำหรับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ 500 ล้านบาท) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งพล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ค่อนข้างสูง จึงเห็นควรให้มี การติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ จึงได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เป็นผู้เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าว

เลขาป.ป.ช. กล่าวว่า โดยให้รายงานผลการติดตาม ให้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป โดยได้กำหนดแนวทางเบื้องต้นในการเฝ้าระวังและติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด 1. สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาคและสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดให้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินการทุกโครงการอย่างใกล้ชิด 2. ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สำนักงานจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อขอทราบข้อมูลของโครงการ ตลอดจนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินโครงการต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3. ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดรายงานข้อมูลและผลการดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามโครงการฯ ส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค โดยเร็ว เพื่อรวบรวมและจัดทำสรุปผลการดำเนินการในภาพรวมเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป

เลขา ป.ป.ช.กล่าวว่า ทั้งนี้ ในการเฝ้าระวัง และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและดำเนินการ

ตามแนวทางปฏิบัติตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

บทความก่อนหน้านี้พปชร.สั่งส.ส.พรรค เตรียมพร้อม-ระดมลงพื้นที่ ชิงเก้าอี้ส.ส.นครปฐม จากอนาคตใหม่
บทความถัดไปอธิบดีกรมหม่อนไหมได้รับรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์ จากการประกาศของคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ นับเป็นคนไทยคนที่ 5 ที่ได้รับรางวัลนี้