‘อาเซียน’ถกนัดพิเศษระดมสมองรับมืออุตสาหกรรม4.0 ไทยเจ้าภาพ13ก.ค.นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมร่วมมือกับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนสมัยพิเศษ(Special Meeting of the Committee of the Whole: Special CoW) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ 4IR โดยที่ประชุมจะติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัล ซึ่งเป็น 1 ใน 13 ประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะร่วมดำเนินการให้สำเร็จปีนี้ (Priority Economic Deliverables) และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของอาเซียนในระยะต่อไป

นางอรมน กล่าวว่า โดยจะจัดทำแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางความร่วมมือ รวมทั้งระดมสมองหารือเกี่ยวกับผลการศึกษาของสำนักเลขาธิการอาเซียน เรื่อง The Assessment of ASEAN Readiness for the Fourth Industrial Revolution ที่ประเมินความพร้อมของอาเซียนในการรับมือกับ 4IR จาก 5 มิติ ได้แก่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ กรอบกฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง และการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งแต่ละมิติ สอดคล้องกับ AEC Blueprint 2025 รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เพื่อเสนอความเห็นในการทำงานของคณะทำงานแต่ละสาขาที่จะสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของอาเซียน รวมทั้งหาแนวทางในการร่วมมือระหว่างกัน

นางอรมน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จะมีประธานคณะทำงานภายใต้เสาเศรษฐกิจในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้า การคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานและคุณภาพ โทรคมนาคมและสารสนเทศ รวมทั้งผู้แทนเสาสังคมและวัฒนธรรม เสาการเมืองและความมั่นคง ทั้งนี้ 4IR นับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขา รวมถึงมีความสำคัญกับ 3 เสาประชาคมอาเซียน ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งหาแนวทางร่วมกันของอาเซียนในการดำเนินการต่อไปในอนาคต

นางอรมน กล่าวว่า อาเซียนให้ความสำคัญกับการเตรียมการเพื่อรองรับ 4IR อย่างมาก และเห็นตรงกันว่าทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จะต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนจัดกิจกรรม Symposium on ASEAN Human Empowerment and Development (AHEAD) โดยจะนำข้อคิดเห็นที่ได้ไปจัดทำ “แนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะ/ผู้ประกอบการวิชาชีพ เพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4” สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนจัด Symposium on ASEAN Industrial Transformation to Industry 4.0 เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้จากภาคส่วนต่างๆไปจัดทำ “ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0” เช่นกัน ซึ่งเอกสารทั้งสองฉบับจะนำเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและผู้นำอาเซียนต่อไป

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้“พรรคเล็ก”ยื่นญัตติด่วน จี้สภาฯสอบที่มา ส.ว. ชี้ เอื้อกก.สรรหา-เครือญาติ
บทความถัดไป“สมคิด” เชื่อทุกอย่างจะดีขึ้น ดันเมกะโปรเจกต์ ชี้ก.เกษตรฯมี 4 เก้าอี้รมต. “เหมาะสมแล้ว”