เลขาฯศาลยุติธรรมประกาศ 4 รายชื่อ ผ่านคุณสมบัติชิง ก.ต.แทน ‘ผาณิต’

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 4 ผู้สมัคร ชิง ก.ต.ศาลยุติธรรมคนนอก แทน ‘ผาณิต’ ที่ลาออกไปเป็น ส.ว.

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต.เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือกโดยเรียงรายชื่อตามลำดับที่สมัคร

จากกรณีที่ ก.ต. (บุคคลภายนอก) ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ว่างลง 1 ตำแหน่ง ประธานศาลฎีกาจึงได้มีคำสั่งให้เลขานุการ ก.ต.เป็นผู้ดำเนินจัดให้มีการเลือก ก.ต.แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาลเว้นแต่ผู้ช่วยผู้พิพากษาจะเป็นผู้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39

จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 31 แห่งข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก ก.ต. พ.ศ.2561 จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือกโดยเรียงรายชื่อตามลำดับที่สมัครดังนี้

1.นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อายุ 69 ปี ก.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิ

2.รศ.พญ.มณี ภิญโญพรพาณิชย์ อายุ 61 ปี อดีตรองศาสตราจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ อายุ 65 ปี อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ, คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

4. ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยากร อายุ 60 ปี ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ซึ่งเดิมเป็น ก.ต.จากบุคคลภายนอกได้ขอลาออกจากการเป็น ก.ต. ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. เเละต่อมามีชื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

สำหรับ ก.ต. นั้นเป็นองค์กรทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม มีหน้าที่ในการพิจารณาเเต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น มีอำนาจให้คุณให้โทษ ผู้พิพากษาที่กระทำความผิดรวมถึงคุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

โดย ก.ต.ทั้งคณะจะมีทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ก.ต.โดยตำแหน่ง มี ก.ต.ชั้นศาลฎีกา 6 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 4 คน และศาลชั้นต้น 2 คน และ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกอีก 2 คน ที่มีกำหนดอยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี และติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ ซึ่งการเปิดให้สมัครเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็น ก.ต.คนนอกในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่เเก้ให้ผู้พิพากษาทั่วประเทศเป็นผู้คัดเลือกจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกซึ่งจะต้องเป็นบุคคลภายนอก โดยจากเดิมนั้นจะให้วุฒิสภาหรือ สนช.ในปัจจุบันเป็นผู้มีอำนาจคัดเลือก

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้พณ.ปลื้มผู้นำเข้าจีนรุมจีบ ดาวเด่นเอสเอ็มอีไทยต่อยอดธุรกิจ
บทความถัดไป“เพื่อไทย” ประเดิมเคาะตัวผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น “เชียงใหม่” จังหวัดแรก