เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ : ประเทศไม่ได้อยู่ได้ เพราะประชาธิปไตย

 กำลังพลเมือง

“ประเทศไม่ได้อยู่ได้ เพราะประชาธิปไตย
ไม่ได้อยู่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญนั่น
ไม่อยู่ได้เพราะกฎหมายเป็นสำคัญ
แต่ยั่งยืนอยู่มั่น ด้วยกำลัง

ด้วยกำลังของพลเมืองดี
ไม่ดูดาย และร่วมมีพลังหวัง
ไม่ยอมแพ้คนชั่วที่น่าชัง
และคนทุจริตตั้งแต่ทำลาย

ที่กัดกร่อนทำลายประเทศชาติ
ที่ก่อความพินาศความฉิบหาย
ที่ฉ้อฉลใช่เล่ห์เพทุบาย
ที่ทำร้ายมวลมหาประชาชน

พลเมืองดีต้องลุกขึ้นยืนหยัดกล้า
ร่วมรักษาบ้านเมืองไว้ให้เป็นผล
เพื่อลูกหลานรุ่นต่อไปได้เติบตน
ได้เป็นพลเมืองดี ของแผ่นดิน”

วาทะวุฒิ “เอลิซาเบธ วอร์เร็น”
สุนทรพจน์โดดเด่น เป็นศาสตร์ศิลป์
ให้ประเทศทั้งหลายได้ยลยิน
ชาติไม่สิ้น ก็เพราะคน เป็นพลเมือง!

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
(ถอดความจาก วาทะของวุฒิสภาอเมริกัน เอลิซาเบธ วอร์เร็น)