กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประชุมร่วมมูลนิธิ World Childhood Foundation และมูลนิธิ SafeguardKids ประเทศไทย เตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน

กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประชุมร่วมมูลนิธิ World Childhood Foundation และมูลนิธิ SafeguardKids ประเทศไทย เตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน เนื่องในการจัดงาน Child Protection Summit 2024 มุ่งยกระดับการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

วันนี้ (9 พ.ค. 67) เวลา 16.30 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและประชุมหารือการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนเนื่องในการจัดงาน Child Protection Summit 2024 โดยมี คุณสเวน ฟิลลิป ซอเรนเซน (Mr. Sven Philip-Sörensen) ผู้แทนมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน และคุณชเล วุทธานันท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง SafeguardKids และประธานมูลนิธิ SafeguardKids ประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง War Room ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 67 กระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับองค์การสหประชาชาติแห่งประเทศไทย สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย มูลนิธิ World Childhood Foundation และมูลนิธิ SafeguardKids ประเทศไทย ได้ร่วมกันประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ซึ่งมีกำหนดจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2567 โดยจะมีการปาฐกถาพิเศษ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดทางเพศของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีหน่วยงานที่ยืนยันการร่วมประชุม ณ ขณะนี้ ประกอบด้วย ศาลฎีกา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย โดยคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด นอกจากนี้ยังมี ภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม และสื่อสารมวลชน อาทิบริษัท เครือ เจริญ โภคภัณฑ์ จำกัด มูลนิธิ SafeguardKids ประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

“ในนามของกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ World Childhood Foundation โดยพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ในการมุ่งมั่นบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 65 ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยแนวคิด “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนา เพื่อความเท่าเทียม เพื่อความยั่งยืน โลกนี้เพื่อเรา” โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ร่วมกับผู้แทนองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเป้าหมาย 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้ขยายผลการขับเคลื่อนไปยังทุกอำเภอทั้ง 878 อำเภอ และภาคีเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ด้วยเช่นกัน” นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าว

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ การดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็กมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่การมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน โดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนแบบเป็นองค์รวมให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัยและเติบโตเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เช่น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จักรยานขาไถ การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร (การปลูกผักสวนครัว) การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง/จริยธรรมศึกษา อีกทั้ง จัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับในด้านการป้องกันและปราบปรามกระทำผิดต่อเด็ก กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบการค้ามนุษย์ และการละเมิดเด็ก โดยจะรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและองค์การพัฒนาเอกชนด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการละเมิดเด็กผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย การควบคุมดูแลสถานเสี่ยงการป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก โดยมีกลไกการให้ความดูแลช่วยเหลือที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 76 จังหวัด นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และทั้ง 878 อำเภอ นำโดยนายอำเภอ และทีมงานของนายอำเภอทั้งที่เป็นทางการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นบุคลากรของภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และกลไกที่ไม่เป็นทางการ คือ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก เป็นปัญหาที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยตรง และสร้างบาดแผลความบอบช้ำให้กับคนในสังคม ทั้งทางกายภาพ และทางด้านจิตใจ ซึ่งปัญหาการค้ามนุษย์นี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ทุก ๆ คนจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัย ทั้งในมิติการป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภัยและความรุนแรงต่าง ๆ และเดินหน้าปราบปรามกระบวนการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับ การสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ซึ่งพวกเราทุกคนจะมีส่วนช่วยสร้างสังคม ผ่านการเป็นกระบอกเสียงของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมได้ร่วมกันช่วยเหลือและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอีกด้วย เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความตั้งใจของกระทรวงมหาดไทย ที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

#WorldSoilDay #วันดินโลก #UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SoilandWaterasourceoflife #SustainableSoilandWaterforbetterlife#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน #SDGsforAll #ChangeforGood