จังหวัดชลบุรีน้อมนำพระดำริ จัดแสดงเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567

จังหวัดชลบุรีน้อมนำพระดำริ จัดแสดงเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 สืบสาน รักษาภูมิปัญญาไทย ต่อยอดสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

วันนี้ (13 เม.ย. 67) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมการเดินแบบการแต่งกายผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายอำนาจ เจริญศรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายอำเภอ ผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่น ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีได้นำแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาสู่การขับเคลื่อนและส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยการจูงใจให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรีหันมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันและทุกโอกาส ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้าไทยได้ผลิตชิ้นงานที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของไทยที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษผสมผสานกับหลักวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่ ออกแบบชุดผ้าไทยให้มีความสวยงาม หลากหลายสไตล์ ตามความต้องการของคนทุกช่วงวัย นำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เกิดแรงขับเคลื่อนในชุมชน ทำให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออก ซึ่งมีกลุ่มทอผ้าค่อนข้างน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีได้ทำ คือ จังหวัดชลบุรีได้ใช้อัตลักษณ์ของจังหวัดที่เน้นลายบาติก สีต่างๆ มาประยุกต์กับลายผ้าส่วนหนึ่งได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อออกแบบให้มีความทันสมัย สวยงาม นอกจากนี้จังหวัดชลบุรี มีกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำเรื่อง Low Carbon ทำผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้สีธรรมชาติใช้เปลือกไม้ ใบไม้ต่างๆ มาใช้ในการทำผ้า ซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำผ้าของจังหวัดชลบุรี

“จังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่น ส่งเสริมให้มีการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การแต่งกายที่สวยงาม สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนอนุรักษ์งานหัตถกรรมไทย แสดงถึงคุณค่าและความงดงามของงานหัตถกรรมไทย และเป็นการปลุกกระแสเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดชลบุรีให้หันมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันและทุกโอกาส ซึ่งการจัดกิจกรรมเดินแบบในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก ผู้บริหารระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง ภาคเอกชน เด็กเยาวชนและประชาชน เป็นจำนวนมากกว่า 200 คู่ สำหรับเงินรายได้จากการสนับสนุนให้กำลังใจผู้ร่วมเดินแบบในครั้งนี้ จะนำไปช่วยเหลือสนับสนุนสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ต่อไป” นายธวัชชัยฯ กล่าว

“ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายและผู้ที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันทำให้กิจกรรมที่ดีในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งจังหวัดชลบุรีนั้นมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะช่วยกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน อีกทั้งยังได้ร่วมกันสืบสานเส้นใยผ้าทอ สืบต่อมรดกหัตถศิลป์ไทย ใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมสินค้าไทยด้วยการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตกลุ่มทอผ้าได้มีรายได้ มีอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อันจะนำไปสู่การที่พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้ และมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ” นายธวัชชัยฯ กล่าวในช่วงท้าย

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood