จังหวัดพังงา Kick-Off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้านพ่อเมืองพังงา เน้นย้ำ การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ (9 เม.ย. 67) นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จังหวัดพังงาได้จัดกิจกรรม Kick-Off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา นายอำเภอ ทุกอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนากร และตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีนางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้ร่วมกันประสานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้พื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีการเริ่มต้นการขับเคลื่อนกิจกรรม ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งได้มีการบูรณาการความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มุ่งสู่เป้าหมายผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างกลไกการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเครือข่ายความมั่นคงมีกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา นายอำเภอ ทุกอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนากร และตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ยังไม่จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 25 หมู่บ้าน/ชุมชน ๆ ละ 3 คน รวม 75 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ไดแก่ 1) การประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวาระจังหวัดพังงา 2) การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ป.ป.ส.ภาค 8 และภาคีเครือข่าย รวม 29 คน 3) การมอบป้ายหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย 4) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ 5) การจัดแสดงนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้หมู่บ้านศึกษาเรียนรู้ชั้นตอนการดำเนินงาน 10 ขั้นตอน เพื่อนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันจังหวัดพังงา มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว จำนวน 293 หมู่บ้าน 11 ชุมชน เป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2567 จำนวน 9 หมู่บ้าน ยังไม่ได้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 20 หมู่บ้าน 5 ชุมชน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคีเครือข่าย ทุกระดับ ให้ความสำคัญและร่วมมือ ร่วมใจกันขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยอย่างจริงจัง

“ทุกฝ่ายทราบกันดีว่าในหลายพื้นที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงมากส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้เสพและคนในครอบครัว รวมถึงคนในชุมชน ดังนั้น เรื่องสำคัญที่สุดของพวกเราในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะต้องค้นหา Re X-Ray ให้เจอทั้งผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด และต้องช่วยกันกระตุ้นทำให้ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่าย ช่วยกันสืบค้นและรวบรวมข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเร่งหาเบาะแสในพื้นที่ที่เคยมีการมั่วสุม หรือสุ่มเสี่ยง ดังนั้น จึงต้องเข้าตรวจค้น และตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาทางกดดันไม่ให้คนในชุมชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในส่วนการบำบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดพังงาได้ใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในแต่ละพื้นที่ ดำเนินการนำผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูได้เลยทันทีโดยไม่ต้องรอ ซึ่งทุกกระบวนการที่กล่าวมานายอำเภอได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น สิ่งสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องขยันขันแข็งในการที่จะตรวจค้นสถานบริการ สถานประกอบที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการอย่างเข้มข้นและเอาจริงเอาจัง ช่วยกันทำให้ลูกหลานไม่เข้าถึงยาเสพติดได้โดยง่าย ซึ่งในขณะนี้ได้มีกลไกทีมจังหวัด อำเภอ ตำบล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน คอยสนับสนุน ทำให้ทุกพื้นที่มีระบบคุ้ม มีคณะกรรมการคุ้ม ที่เปรียบเสมือนตาสับปะรดในหมู่บ้าน ซึ่งทั้งหมดจะบูรณาการไปสู่การเป็นหมู่บ้านยั่งยืน” ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าว

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวทิ้งท้ายว่ากลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือกลไกสำคัญในการการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ทุกครัวเรือนไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก เพียงแต่การจัดตั้งนี้จะเป็นสารตั้งต้นไปสู่การเป็นหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เป็นการดำเนินการเพื่อก่อตั้งกลุ่มคนที่จะมาต่อต้านกับยาเสพติด ทำให้มีจิตอาสาในการไปพบปะพูดคุย รณรงค์ ดูแลครอบครัว โดยใช้กลไกของระบบคุ้มบ้าน ยกระดับให้เกิดเป็นระบบ มีกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีการประชุมพูดคุยและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อรณรงค์สร้างแรงจูงใจไม่ให้คนในชุมชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในเรื่องการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ที่ทุกจังหวัดมีการดำเนินการในระดับดีมาก หลายจังหวัดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผ้าไทย มีช่องทางการตลาด สนองแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ การสื่อสารสังคมต้องมีความชัดเจน เราต้องนำเสนอในสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำ แสดงถึงความเข้มแข็งขององค์กร และสถาบันของมหาดไทย เพราะรางวัลความสำเร็จจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายว่าสิ่งที่เราทำ ริเริ่มโดยจังหวัดและคนมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นนายกรัฐมนตรีของพื้นที่ ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน ทุกเรื่องจึงเป็นงานของเรา การสื่อสารสังคมบนพื้นฐานความเป็นจริง ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเเก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เพื่อทำให้ประเทศของเราเป็นพื้นที่ที่ปลอดยาเสพติดแบบ 100%

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood