ปลัด มท. เยี่ยมชมวิถีชีวิตประชาชนพื้นที่ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ชื่นชมการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการสงวนรักษา สืบสาน และต่อยอด

ปลัด มท. เยี่ยมชมวิถีชีวิตประชาชนพื้นที่ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ชื่นชมการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการสงวนรักษา สืบสาน และต่อยอด วิถีชีวิต ภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์อันงดงามของชาววังทองให้คงอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (8 เม.ย. 67) เวลา 14.20 น. ที่บริเวณย่านเก่า ตลาด 120 ปีเทศบาลตำบลวังทอง ถนนราชดำเนิน หน้าวัดวังทองวราราม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชม วิถีชีวิตของประชาชนพื้นที่ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ขวัญทอง สอนศิริ (อ.โจ้) ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายอธิปไตย ไกรราช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอวังทอง นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ โดยมี ร้อยตำรวจตรี สุชาติ กลิ่นสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลวังทอง นายสมพร ทัดแพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดินเท้าไปยัง “ร้านผัดไทยป้าหอม” โดยได้ร่วมปรุงผัดไทยวังทอง และแบ่งใส่จานมอบให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมชิม และต่อมาได้เดินไปร่วมทำขนมปากหม้อโบราณ ภูมิปัญญาอาหาร-ของดี วังทอง แล้วข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้าม เยี่ยมชมผลงานผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มทอผ้าบ้านม่วงหอม ตำบลบ้านกลาง และโอทอปอำเภอวังทอง บริเวณสตรีทอาร์ตศิลปะภาพเขียน วิถีชาววังทอง พร้อมกันนี้ได้มอบต้นกล้าถั่วฝักยาวพันธุ์สิรินธร 1 (ศูนย์การเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงตำบลหัวรอ) ให้แก่นายอำเภอวังทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก กำนันตำบลวังทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังทอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อนำไปปลูกและขยายพันธุ์พืชให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” จากนั้นตนได้รับฟังบรรยายสรุปแนวคิดการพัฒนาย่านเก่าตลาด 120 ปี เทศบาลตำบลวังทอง โดยเทศบาลตำบลวังทอง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก แล้วเดินทางตรวจติดตามการสร้างคันดินพนังกันน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำวังทองที่บริเวณบ้านวังพรม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมความงดงามทางวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ของพี่น้องประชาชนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีท่านนายอำเภอวังทอง และพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี อันประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ร่วมด้วยช่วยกันบูรณาการการทำงานให้ก่อเกิดเป็นมาเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์อย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และต่อยอดเข้ากับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างลงตัว พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และวิถีชีวิตสู่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามของวิถีชีวิต และความสมบูรณ์ของศิลปวัฒนธรรมที่ยังคงมีอย่างสมบูรณ์ ทั้งอาคารบ้านเรือน อาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่รวมกันเป็นสิ่งที่เรียกว่า “วิถีชีวิตชาววังทอง” ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิถีชีวิตอันก่อเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของพลังภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ที่ต่างมุ่งหวังจะทำให้ตำบลวังทองเป็นตำบลแห่งความสุข ตำบลแห่งความสงบ และตำบลแห่งความรู้รักสามัคคีที่ทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนา สืบสาน รักษา และต่อยอด อันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ข้อที่ 17 หรือ Partnership ด้วยการมุ่งมั่นเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม

“ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการ ทั้งทีมอำเภอ ทีมตำบล และทีมหมู่บ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนขับเคลื่อนเพื่อรักษาสิ่งที่ดีงามนี้ให้คงอยู่คู่กับชาววังทองอย่างยั่งยืน เพื่อให้ลูก ๆ หลาน ๆ ของเราได้มีมรดกอันล้ำค่า นั่นคือวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของพี่น้องชาววังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกตลอดไป” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม