ปลัด มท. นำพี่น้องพุทธศาสนิกชนจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ – ยกฉัตร พระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง ย้ำ ร่วมสืบสาน รักษา วัฒนธรรมประเพณีวิถีรามัญ

ปลัด มท. นำพี่น้องพุทธศาสนิกชนจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ – ยกฉัตร พระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง ย้ำ ร่วมสืบสาน รักษา วัฒนธรรมประเพณีวิถีรามัญ และต่อยอดพัฒนาศูนย์รวมจิตใจสู่แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเยาวชนคนรุ่นหลังสืบไป

วันนี้ (7 เม.ย. 67) เวลา 16.00 น. ที่มณฑลพิธีลานพระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ – ยกฉัตรพระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง โดยได้รับเมตตาจาก พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 ประธานสงฆ์ฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค 15 พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระศรีสุทธิเวที ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พระเถรานุเถระ ร่วมประกอบพิธี โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพนม โพธิ์แก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กาญจนบุรี เขต 5 นายอุทัย มณี เลขานุการมูลนิธิรามัญรักษ์ นายประกอบ เชี่ยงหลิว นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยค พล.ต.ท.จตุรงค์ ภุมรินทร์ ประธานชมรมคนรักเมืองกาญ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายรามัญจำนวนมากร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 ประธานฝ่ายสงฆ์ แล้วร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์แบบรามัญ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ กรวดน้ำ-รับพร จากนั้น พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 ประธานสงฆ์ฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค 15 พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระศรีสุทธิเวที ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมประกอบพิธีบรรจุพระธาตุ-ยกฉัตรพระธาตุเจดีย์ พระภิกษุสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เป็นอันเสร็จพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยกฉัตร พระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง ขอขอบคุณคณะสงฆ์และผู้จัดงาน ตลอดจนขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมอญที่ได้ช่วยกันบูรณะพระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่างซึ่งที่เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวทุ่งก้างย่างจนสำเร็จ พระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่างนั้น มีความโดดเด่นสวยงาม เป็นเจดีย์เก่าแก่ของพี่น้องชาวก้างย่าง ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันมหามงคลยิ่งที่พวกเราได้ทำนุบำรุงบูรณะพระพุทธศาสนา โดยมีฝ่ายบ้านเมืองเข้ามาร่วมอำนวยความสะดวก และร่วมกันทำสิ่งที่ดีต่อบ้านเมืองของเรา เพื่อในอนาคตจังหวัดกาญจนบุรรี จะได้มีสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและเชิงวัฒนธรรมต่อไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อไปอีกว่า กระทรวงมหาดไทยมีพันธกิจหลักคือการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยเฉพาะปัจจุบันได้ดำเนินกิจกรรมหลายโครงการเพื่อความอยู่ดีเป็นสุขของประชาชน เช่น การขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน ภายใต้กลไกการทำงานร่วมกันให้เกิดเป็นพลัง “บวร” คือ บ้าน วัด และราชการ ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะผู้นำภาคศาสนา ซึ่งเป็นหลักชัยของคนไทยและชาวพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งวันนี้ได้มาร่วมพิธีกับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมอญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์ร่วมกันบูรณะพระธาตุเจดีย์องค์นี้ขึ้นมา ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการสร้างศูนย์รวมให้เกิดความรู้รักสามัคคีขึ้นในชุมชน ซึ่งวันนี้ทุกท่านได้พร้อมใจกันร่วมประกอบเฉลิมฉลองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยกฉัตร พระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่างขึ้นมาใหม่ โดยมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจาก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งทุกท่านได้มาปฏิบัติบูชาร่วมกัน รวมทั้งได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์ พระเถรานุเถระ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนทุกท่านในที่แห่งนี้

“ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยกันสนองแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์มีพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นแน่วแน่ในการที่จะทำให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งศาสนานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ขอให้ช่วยกันร่วมวางแผนร่วมกับพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวมอญในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามให้กับบริเวณอุทยานแห่งนี้ โดยน้อมนำเอาศาสตร์พระราชา ไม้ 5 ระดับ คือ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เลื้อยเรี่ยดิน และไม้หัวใต้ดิน และการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ปลูกต้นไม้ที่กินได้ ปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าไม้ และปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจ ภายใต้ประโยชน์ คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น นอกจากนี้จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่บริเวณพระธาตุเจดีย์แห่งนี้ ทำให้คนอยู่กับป่า เพื่อให้เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับจังหวัดกาญจนบุรีและนักท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกันคือสืบสาน รักษา และต่อยอด สิ่งที่ดีให้ยั่งยืนด้วยการเป็นจิตอาสา และที่สำคัญยิ่งพวกเราทุกคนจะต้องไม่ทอดทิ้งเจดีย์แห่งนี้ ขอให้ช่วยกันทำนุบำรุงสถานที่แห่งนี้ต่อไป ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีมอญไทย อันจะเป็นสถานที่ทางศาสนาที่เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของกลุ่มหลากหลายชาติพันธุ์และประชาชนในพื้นที่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา และศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเยาวชนคนรุ่นหลังสืบไป” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

นายอุทัย มณี เลขานุการมูลนิธิรามัญรักษ์ กล่าวว่า พระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง เป็น “พระเจดีย์ศิลปะมอญ” เก่าแก่ เป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงซึ่งความยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านมอญแห่งนี้ จากข้อมูลเอกสารภาษามอญเขียนด้วยลายมือพระอาจารย์รุจเจ้าอาวาสวัดมอญทุ่งก้างย่าง ผู้สร้างเจดีย์มอญ ระบุว่า “เจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2516 แล้วเสร็จวันที่ 22 มีนาคม 2519” แต่ต่อมาประมาณปี 2521-2525 หมู่บ้านมอญบ้านทุ่งก้างย่างมีเหตุจำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุความมั่นคง ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมอญหมู่บ้านทุ่งก้างย่าง รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ มีเหตุต้องโยกย้ายออกจากพื้นที่ จึงเป็นมูลเหตุสำคัญให้พระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง ไร้คนดูแลและทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ทั้งถูกนักล่าหาสมบัติเจาะทำลายองค์พระธาตุเจดีย์ลงไปบางส่วน เมื่อปีพุทธศักราช 2558 มีพระสงฆ์และชาวมอญกลุ่มหนึ่งบูรณะซ่อมแซมและสร้างพระเจดีย์องค์เล็ก 4 องค์ รอบพระธาตุเจดีย์ใหญ่องค์ใหญ่ขึ้นมาใหม่ ซึ่งการบูรณะในครั้งนั้นไม่แล้วเสร็จเป็นที่สมบูรณ์ ทำให้องค์พระธาตุเจดีย์มอญทรุดโทรมและถูกปล่อยให้ทิ้งรกร้างมานานนับสิบปี

“จวบจนกระทั้งเมื่อต้นปีพุทธศักราช 2566 นายอุทัย มณี เลขานุการมูลนิธิรามัญรักษ์ ร่วมกับ นายประกอบ เชี่ยงหลิว นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยค ได้ชักชวนคณะสงฆ์ ผู้นำท้องถิ่น เทศบาลไทรโยค รวมทั้งประชาชนชาวรามัญ ร่วมกันบูรณะพระธาตุเจดีย์มอญขึ้นมาใหม่ โดยมีนายทองหล่อ เมืองวงษ์ หรือ “คุณสมหวัง” เป็นแกนนำพร้อมชักชวนชาวมอญในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมตั้งคณะทำงานเป็น “จิตอาสา” บูรณะซ่อมแซมพระธาตุเจดีย์ ปูกระเบื้องลานพระธาตุเจดีย์ ทำรั้วกั้น สร้างศาลา ปรับปรุงพื้นที่ ทำบันได ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 เป็นต้นมา จนแล้วเสร็จ โดยการได้รับเงินบริจาคจากพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนมอญร่วมบริจาค ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา มาเลเซีย ประเทศไทย และรวมทั้งประเทศเมียนมา งบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ 400,000 บาท จนบัดนี้การบูรณะพระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี” นายอุทัยฯ กล่าวเพิ่มเติม

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood