จังหวัดพัทลุง Kick Off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดพัทลุง Kick Off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำ เริ่มต้นสร้างความเข้มแข็งที่ชุมชน ขับเคลื่อนตามหลักการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อสังคมไทยห่างไกลจากยาเสพติด

วันนี้ (6 เม.ย. 67) นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า จังหวัดพัทลุง ได้จัดกิจกรรม Kick Off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยตนได้มอบหมายให้ นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเสรี จิตเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุง และผู้แทนผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกิจกรรม

นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า กิจกรรมหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการประสานบูรณาการ มีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีกลไกทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน โดยดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างกลไกการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

“กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เป็นวาระจังหวัดพัทลุง ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การทำความเข้าใจโครงการทุกครัวเรือน 2) จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3) การรับสมัครครัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 4) จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง 5) ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด 6) จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด 7) ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี 8 ) การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของสมาชิก 9) รับรองครัวเรือนปลอดภัย 10) รักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง โดยมีพิธีมอบป้ายหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ พร้อมทั้งร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ตามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย” นางนิศากรฯ กล่าว

นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดพัทลุง มุ่งมั่นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการบูรณาการผสานความร่วมมือกับชุมชน โดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้มแข็งของคนในชุมชน พร้อมร่วมกับทีมอำเภอและ 7 ภาคีเครือข่ายตามแนวทางอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข และแนวทางโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) โดยจะขยายผลจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกตำบล ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อทำให้คนในชุมชนมีความตระหนัก และห่วงใยต่อความเป็นไปของชุมชน สมาชิกในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันคิด ร่วมกันจัดกิจกรรม ทำให้คนในชุมชนเกิดความรักสามัคคี มีจิตอาสา สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชน และร่วมกันสอดส่องลูกหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขของสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood