ป.โท คณะการท่องเที่ยว DPU พัฒนาผู้เรียน ‘Smart People’ เน้นทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตร ป.โท คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้มีความใหม่ทันสมัย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และสร้างสรค์กิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็น Smart Peopleโดยเน้นพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้แก่ผู้เรียน (Entrepreneurship Skills)

โดยในปี 2567 ในวิชาสัมมนาการท่องเที่ยว ผู้สอนได้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน เพื่อทำโครงงานในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม โดยจะจัดกิจกรรมนำเที่ยวให้แก่ผู้สนทั่วไป เพื่อเดินทางไปเยือนเมืองมรดกไทย เมืองมรดกโลก (World Heritage) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศ และเป็นหนึ่งใน Landmark ที่ผู้คนทั่วโลกควรเดินทางไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต

กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 (one day trip) โดยผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการในหลายๆด้าน เช่น การวางแผนงาน ความคิดสร้างสรรค์ การประสานงาน การบริหารกำไรต้นทุน การตลาด และการจัดการการท่องเที่ยวจากประสบการณ์จริง เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นกลยุทธ์การเรียนการสอนสมัยใหม่ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่บ่มเพาะผู้เรียนให้เป็น ‘Smart People ในด้านความเป็นผู้ประกอบการ โดยเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับประสบการณ์จริงให้แก่ผู้เรียน (Real World Learning) ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dpu.ac.th/graduate/tm หรือโทร. 02-9547300 ต่อ 237