อำเภอแม่ใจน้อมนำแนวทางอารยเกษตรสู่วิถียั่งยืน Kick-off โครงการ 6 รักษ์ (รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ชีวี รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์แม่ใจ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อำเภอแม่ใจน้อมนำแนวทางอารยเกษตรสู่วิถียั่งยืน Kick-off โครงการ 6 รักษ์ (รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ชีวี รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์แม่ใจ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมขับเคลื่อนสร้างการตระหนักรู้วันดินโลก (World Soil Day) อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (10 ก.พ. 67) นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า อำเภอแม่ใจมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวทางอารยเกษตรสู่วิถียั่งยืน และขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องของวันดินโลก (World Soil Day) จึงได้จัดกิจกรรม Kick-off โครงการ 6 รักษ์ (รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ชีวี รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์แม่ใจ) ในพื้นที่ 6 ตำบล ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยใช้ความร่วมมือของ 7 ภาคีเครือข่าย ที่มุ่งหมายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางอารยเกษตรสู่วิถียั่งยืน และกิจกรรมรักษ์ดิน ในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้ได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ กล่าวอีกว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวทางอารยเกษตรสู่วิถียั่งยืน อำเภอแม่ใจจึงได้ดำเนินโครงการ 6 รักษ์ (รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ชีวี รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์แม่ใจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่อย่างสมบูรณ์ ส่งเสริมการน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อขับเคลื่อนตามพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ 6 รักษ์ (รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ชีวี รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์แม่ใจ) ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) รักษ์ดิน คือ การฟื้นฟู/การบำรุงดินตามแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน (Sustainable Soil and Water for better life.)” ได้แก่ การบำรุงดิน/การฟื้นฟูดิน โดยการห่มดิน การส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยแห้ง ปุ๋ยน้ำใช้ในครัวเรือน (หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งวัด หนึ่งโรงเรียน หนึ่งส่วนราชการ หนึ่งปุ๋ยหมักชีวภาพ) ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมอาหารปลอดภัย 2) รักษ์น้ำ คือ การสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มเติม เพื่อฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศ 3) รักษ์ป่า คือ การปลูกป่า เพิ่มป่าต้นน้ำ/รักษาป่าต้นน้ำ ปลูกป่าบนที่สูง ป่าหัวไร่ปลายนา ป่าในชุมชน ปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับบนพื้นที่สูง และบริเวนตลิ่งรอบหนองเล็งทราย ทำแนวป้องกันการชะล้างหน้าดินในพื้นที่ 3 หมู่บ้านบนพื้นที่สูง (ผาแดง ปางปูเลาะ ป่าเมี่ยง) ตามแนวทาง จากนภาผ่านภูผา เลียบท้องนา สู่มหานที 4) รักษ์ชีวี คือ การสานพลังความต่อเนื่องตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน โดยผ่านธนาคารเมล็ดพันธ์ุความดี ซึ่งมีทุกตำบล โดยมีเจ้าคณะตำบลเป็นนายธนาคาร 5) รักษ์สิ่งแวดล้อม คือ ส่งเสริมครัวเรือนทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน “หนึ่งครัวเรือน หนึ่งขยะ ลดโลกร้อน” โดยการให้ความรู้ และส่งเสริมการนำขยะเปียกมาใช้ทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ใส่บำรุงพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ในครัวเรือน ส่งเสริมครัวเรือนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ตามแนวทาง 3R ได้แก่ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) และใช้ซ้ำ (Reuse) จนไม่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้อีก กลายเป็นขยะมูลฝอย จากนั้น จึงนำไปคัดแยกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างสูงสุดโดยการรีไซเคิลหรือแปรรูป ใช้ใหม่ (Recycle) รณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เสวียนรักสิ่งแวดล้อม และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และ 6) รักษ์แม่ใจ คือ การสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ (รู้ รัก สามัคคี) ส่งเสริมสุขภาพแข็งแรงถ้วนหน้า ส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมสถาบันให้เข็มแข็ง (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) เป็นต้น ทำให้ลูกหลานคนอำเภอแม่ใจ รู้สึกหวงแหนอำเภอแม่ใจ และอยากที่จะกลับมาพัฒนาอำเภอแม่ใจให้น่าอยู่

นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กล่าวในตอนท้ายว่า การ Kick-off โครงการฯ กิจกรรมรักษ์ดิน ในวันนี้ ไม่ใช่การเริ่มต้น แต่เป็นการทำต่อเนื่องจากโครงการอำเภอนำร่องฯ การบริหารจัดการน้ำ และสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาแม่ใจอย่างยั่งยืน และโครงการ “แม่ใจ รักษ์ดิน” (Road to World Soil Day) ซึ่งเรามุ่งมั่นจะทำให้ดีกว่าเดิม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูธรรมชาติ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีแล้วยังช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน คือ การเปลี่ยนเศษใบไม้แห้งซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในฤดูแล้งมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ทำให้อำเภอแม่ใจเกิดความยั่งยืนยิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงขอขอบคุณ 7 ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่ใจ ในการร่วมทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เพื่อไปสู่เป้าหมาย “รักแม่ใจ สร้างแม่ใจ ไปด้วยกัน อย่างยั่งยืน” ต่อไป

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood