ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล คุณกีต้า ซับบระวาล คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี และคณะผู้จัดงาน SX 2023 เยี่ยมชมบูธกระทรวงมหาดไทย ย้ำ มท. พร้อมเป็น Partnership

ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล คุณกีต้า ซับบระวาล คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี และคณะผู้จัดงาน SX 2023 เยี่ยมชมบูธกระทรวงมหาดไทย ย้ำ มท. พร้อมเป็น Partnership ที่จะขับเคลื่อน โลกใบเดียวนี้ของเราให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

วันนี้ (3 ต.ค. 66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล คุณกีต้า ซับบระวาล (Mrs. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Thailand) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี และคณะผู้จัดงาน SX 2023 เยี่ยมชมบูธกิจกรรมภายในงาน Sustainability Expo 2023 หรือ SX2023 ซึ่งในปีนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับเกียรติร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ภายใต้กลไกของกระทรวงมหาดไทย โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยและโลกใบเดียวนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธของกระทรวงมหาดไทย ได้ภายในงาน SX2023 ในระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 8 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกคน และได้กล่าวชื่นชมการขับเคลื่อนภารกิจที่ผ่านมาใน 3 เรื่องเด่น ได้แก่ 1) การพัฒนาผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ โดยมีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 2) การจัดทำระบบการรายงานและติดตามการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วยงานอย่างเป็นระบบทั่วทั้งประเทศ ผ่านระบบ MOI War Room ทำให้สามารถระบุประเด็นปัญหาและระดมสรรพกำลังในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งระบบดังกล่าวได้ถูกพัฒนาขึ้น ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร และ 3) การบูรณาการการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ (Area-based) ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยการนำหลัก บวร (บ้าน วัด ราชการ) บรม (บ้าน ราชการ มัสยิด) ครบ (คริสต์ ราชการ บ้าน) และการทำงานโดยใช้กลไก 3 5 7 (3 ระดับ 5 กลไก และ 7 ภาคีเครือข่าย) ทั้งนี้ คณะผู้จัดงาน SX 2023 มีความประทับใจกิจกรรมและการนำเสนอของกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกิจกรรม มหาดไทยปันสุข พร้อมทั้งขอขอบคุณภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยที่ร่วมจัดส่งผลผลิตจากแปลงโคก หนอง นา อารยเกษตร โดยครัวเรือนและชุมชนต้นแบบ สู่มือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ มาที่งาน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานทุกท่านที่ช่วยทำให้กิจกรรม มหาดไทยปันสุข เป็นไปด้วยดี นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมอื่น ๆ ภายในบูธ อาทิ เส้นทางความสำเร็จการจัดการขยะอาหารจากครัวเรือนของกระทรวงมหาดไทย การสร้างตัวแบบและการขยายผลการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน นิทรรศการผลงานในระดับพื้นที่ผ่านดิจิทัลบอร์ด กิจกรรม Live Action เป็นต้น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า งาน SX 2023 นี้ มีแนวคิดสำคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่าน “การลงมือทำจริง” เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตให้โลกใบนี้น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ร่วมกันนำต้นแบบของความยั่งยืนไปขยายผล สนองพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นจนเป็นวิถีชีวิต สู่ความยั่งยืนในทุกมิติ นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงพลังเครือข่ายจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างทศวรรษแห่งการ “ลงมือทำ” (Decade of Action) ด้วยการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) ตามแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย ที่คำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ดังที่กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน ณ องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย ด้วยแนวคิด “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน” ทำให้โลกใบเดียวใบนี้ของทุกคนน่าอยู่ ผ่านความตั้งใจในการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย โดยนำกรอบเเนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไปขับเคลื่อนจนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องตามเป้าประสงค์ของงาน SX 2023 ที่มุ่งสู่การร่วมกันสร้างพลังในการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ เพื่อสร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” Good Balance, Better World.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า โดยงาน SX 2023 นี้ กระทรวงมหาดไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากภาพฝันสู่การปฏิบัติบูชา ผ่านแนวคิด SEP Inspiration ถ่ายทอดผ่านแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นหัวใจในการจัดงาน, BETTER ME การรักษ์โลก ชีวิตและโลกที่ดี สังคมผู้สูงอายุ และชีวิตที่ยืนยาว, BETTER LIVING การทำงานร่วมกันเพื่อสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาแหล่งน้ำ การลดคาร์บอน ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการของเสีย และ BETTER COMMUNITY การทำงานร่วมกันของชุมชน ชุมชนต้นแบบการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผู้ที่มาเยี่ยมชมบูธของกระทรวงมหาดไทย จะได้พบกับ 5 โซนกิจกรรม ได้แก่ โซน 1. “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยมีการจัดแสดงรางวัลและพระเกียรติคุณระดับโลก พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชดำรัส อารยเกษตร ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การสนองงานโครงการพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทย และพระราชกรณียกิจ โซน 2. “ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประกอบไปด้วย การขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย การขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง MOI War Room 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญาเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน เส้นทางความสำเร็จการจัดการขยะอาหารจากครัวเรือนของกระทรวงมหาดไทย และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โซน 3. THINK GLOBAL, ACT LOCAL โดยมี Gallery จากภาพวาดในฝันสู่การปฏิบัติบูชา โซน 4. ACTION NOW ประกอบไปด้วย กิจกรรม SDGs Live Action การสร้างตัวแบบและการขยายผลการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน “World Soil Day” และการขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทย และสุดท้าย โซน 5. มหาดไทยปันสุข ที่มีการนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากภาคีเครือข่ายมหาดไทยทั่วประเทศ มาร่วมแบ่งปัน แจกจ่าย ให้กับผู้เข้าร่วมงาน เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ส่งตรงจากเกษตรกร โคก หนอง นา อารยเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และภาคเอกชน เป็นต้น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวทิ้งท้ายว่า งานกิจกรรม Sustainability Expo 2023 หรือ SX 2023 ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงมหาดไทยจะได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่สิ่งที่คนมหาดไทยได้ทุ่มเท เสียสละ ใช้กำลังแรง และกำลังใจ ร่วมกับภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ ที่ร่วมกันปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนในทุกมิติ มานำเสนอให้กับสาธารณชนและสายตาประชาคมโลกได้รับรู้ โดยจะสิ้นสุดในอีก 5 วัน คือ ในวันที่ 8 ต.ค. นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน Sustainability Expo 2023 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ASEAN’s Largest Sustainability Exposition) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นกำลังใจในการสานต่อการขับเคลื่อนภารกิจด้วยแนวคิด Change for Good สู่เป้าหมายการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้ง 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN ผนึกกำลังร่วมกับกลไกการทำงานภาคีเครือข่าย ทั้ง 7 ภาคีในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ บนพื้นฐานวิถีชีวิตที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม