สกสว. เปิดเวทีชี้แจงงบ ววน. ปี 67 เฟ้นงานวิจัย ยกศักยภาพประเทศ

ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (คนกลาง) ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานเปิดงาน ประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom,  Webinar, Facebook Live และเว็บไซต์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ศาสตราจารย์ ดร. ชนาธิป ผาริโน รองผู้อำนวยการ สกสว. (คนที่ 1 จากซ้าย) รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. (คนที่ 2 จากซ้าย ) และรองศาสตราจารย์ ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สกสว. (คนที่ 5 จากซ้าย)

เข้าร่วมให้ข้อมูลเป้าหมายและความคาดหวังของการสนับสนุนงบประมาณเพื่องานมูลฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในระบบ ววน. รับทราบเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน ขั้นตอน และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ทั้งยังเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม