กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 65

กรุงเทพฯ 10 พฤษภาคม 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เชิญชวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ และกิจการเพื่อสังคม (หน่วยเสนอโครงการ) ที่มีแนวคิดมุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ ยื่นข้อเสนอโครงการ “ส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565” เพื่อรับการสนับสนุนทุนจาก กสศ. โดยผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศสนับสนุนทุนได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 และสมัครผ่านระบบออนไลน์ (www.eef.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2565  ภายในเวลา 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อ โทรศัพท์ 02-079-5475 กด 3 หรืออีเมล [email protected]