มอบคอมพิวเตอร์ เพื่อการกุศล…

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน อุปนายกสภาทนายความ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน นายโอฬาร กุลวิจิตร อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 นายสัญญาภัชระ สามารถ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดมีนบุรี นายเรวัต พจนวิลาส นายมีบุญเสริม อึ้งภูรีเสถียร นายภัทธาวุธ สังข์เกษม และนายหรีม หมัดอาดั้ม ได้ร่วมกันมอบคอมพิวเตอร์ให้คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณะบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อบริการนักศึกษาในการเรียนรู้ทางด้านกฎหมาย
#ส่งเสริมวิขาการเพื่ออนาคตนักกฎหมายไทย