ไทยประกันชีวิต เดินหน้าโครงการ Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน ปีที่ 3

ไทยประกันชีวิต เดินหน้าโครงการ Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน ปีที่ 3

ต่อยอดความรู้และความเข้าใจด้านการออมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนายวรศักดิ์ ประยูรศุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด ในเครือมติชน ร่วมกันจัดพิธีส่งมอบหนังสือในโครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” ปีที่ 3 เตรียมจัดส่งหนังสือและนิตยสารไปยังชุมชน ที่ไทยประกันชีวิตได้คัดเลือกจำนวน 30 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ซึ่งตรงกับวันที่องค์การสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ประกาศให้เป็นวันหนังสือโลก เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือ และคุณค่าของการอ่าน ไปพร้อมกับเรียนรู้จากโลกแห่งจินตนาการผ่านตัวหนังสือ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มโครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” ขึ้นตั้งแต่ปี 2565 ในวาระครบรอบ 80 ปี และสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ด้วยปณิธานในการสร้างโอกาสด้านการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนไทยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยการส่งมอบหนังสือเล่ม และสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม จากเครือมติชน ให้กับชุมชน อาทิ ห้องสมุดประชาชน สถานศึกษา สถานพยาบาล วัด ที่อยู่ใกล้เคียงกับสาขาบริษัทไทยประกันชีวิต

นอกจากนี้ โครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” ปีที่ 3 ยังเล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนการเงินและการออมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งต่อยอดในการให้ความรู้แก่ชุมชนและโรงเรียน ด้วยการจัดบรรยายให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัท เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และขยายโอกาสในการเข้าถึงการอ่านแก่คนในชุมชน อันเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทย อีกทั้งยังได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการออม (Financial Inclusion & Literacy)

โดยไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างและส่งต่อคุณค่าของชีวิตให้กับคนไทยตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืน UN Global Compact ของสหประชาชาติ ข้อ 4 การสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) และข้อ 10 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequalities) และยังเป็นการปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Long Life Learning อีกด้วย”

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายวรศักดิ์ ประยูรศุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด

นายวรศักดิ์ ประยูรศุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด ในเครือมติชน กล่าวว่า เครือมติชน ขอขอบคุณบริษัทไทยประกันชีวิตที่เล็งเห็นคุณค่าของหนังสือและสนับสนุนการสร้างสังคมการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยได้เลือกสรรหนังสือและนิตยสารจากเครือมติชนเพื่อนำไปมอบให้กับห้องสมุดชุมชน 30 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทมติชน ที่เห็นว่าการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาตัวเอง พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ ด้วยเพราะหนังสือมีเรื่องราวหลากหลายแง่มุม ผู้อ่านจะได้ทั้งความรู้ ความสนุก บางเล่มอ่านแล้วชวนให้คิด ได้แรงบันดาลใจ บางเรื่องอ่านแล้วเปลี่ยนชีวิต ได้เปิดโลกกว้าง และได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากตำราที่เรียน

“โครงการนี้ทำให้หลายพื้นที่ที่ยังขาดโอกาสจะได้รับหนังสือที่ดี ทันสมัยไปอ่าน การที่บริษัทไทยประกันชีวิตดำเนินโครงการ Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน ถือเป็นการขยายพรมแดนความรู้ผ่านห้องสมุดชุมชน ที่นอกจากจะได้มีหนังสือคุณภาพไว้อ่านแล้ว ยังช่วยผลักดันการรักการอ่านหนังสือให้เกิดขึ้นทั่วประเทศด้วย”

พิธีการดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้งสององค์กร ประกอบด้วย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, น.ส.ฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร, น.ส.วราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม, น.ส.พิมพ์ลดา ไชยวรรณ ผู้จัดการ สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ร่วมด้วยผู้บริหารจากเครือมติชน นายวรศักดิ์ ประยูรศุข กรรมการผู้จัดการ บจก.งานดี, นายชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา บจก.งานดี, น.ส.สุดารัตน์ วันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ.มติชน

และนายมณฑล ประภากรเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์มติชน

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร

เกี่ยวกับโครงการไทยประกันชีวิต Read For Life

ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน ปีที่ 3

หนังสือที่ส่งมอบให้แก่ชุมชนครั้งนี้ ได้มีการวางแนวทางการคัดเลือก กล่าวคือ เป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจ หนังสือที่เปิดโลกเปิดมุมมองความคิด หนังสือชีวประวัติบุคคลที่ประสบความสำเร็จ หนังสือเสริมอาชีพ หนังสือสุขภาพ หนังสือประวัติศาสตร์ และแนวที่เสริมความรู้ทั่วไป รายชื่อหนังสือที่ส่งมอบ อาทิ โลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ค่า, สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น, เรื่องธรรมดา สามัญประจำบ้าน, ชีวิตผิดได้ ซึ่งเป็นงานเขียนสร้างแรงบันดาลใจ โดยนักเขียน Best seller หนุ่มเมืองจันท์, The Great Remake สู่โลกใหม่ โดย สันติธาร เสถียรไทย หนังสือกึ่งฮาวทูกึ่งวิชาการที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนของโลกทั้งการใช้ชีวิตและเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต, นิตยสารศิลปวัฒนธรรม (ฉบับศรีเทพ) เป็นฉบับพิเศษที่รวมองค์ความรู้รอบด้านเกี่ยวกับเมืองโบราณศรีเทพ ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยนักวิชาการชั้นนำหลายท่าน และหนังสือขายดี หนังสือป๊อปปูลาร์หลากหลายแนว เช่น สูตรสำเร็จ ธุรกิจหมา-แมว ทำแล้วรวย, มะม่วง ปลูกกินเองได้ ปลูกขายทำเงิน, ทำไมฉันจึงเป็นทุกข์ ขณะที่ทุกคนก็มีความสุขกันดี, ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว, The Art of Noticing ศิลปะแห่งการสังเกต, MORE : เปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปี, คู่มืออ่านใจโฮ่ง, คนดีศรีอยุธยา, ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่ากัน, ไทยในระเบียบโลกใหม่, Need to Know รู้แล้วรู้รอด, Lovable Japan เมืองนี้ที่ (คน) รัก, ภารกิจพิชิตดาวพลูโต, กินไกลบ้าน : เรื่องเล่าขานร้านอาหารรอบโลก, RESTORATIVE CITIES ให้นครเยียวยาใจ, Ani-More วิทยาสัตว์, วิ่งดีกับครูดิน, ตะลุยครัวทัวร์ซูเปอร์ฯ เป็นต้น

สำหรับหนังสือที่คัดสรรปีนี้ ที่เนื้อหาจะเกี่ยวกับหลักความคิด จิตวิทยา การพัฒนาตัวเอง รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจต่างๆ โดย น.ส.ฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มสื่อสารองค์กร ระบุว่า “แบรนด์ดีเอ็นเอของไทยประกันชีวิต มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความรัก เห็นคุณค่าของชีวิต (Value of Love, Value of Life) ไทยประกันชีวิตเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอด เพราะการที่คนจะซื้อประกันชีวิต ก็มักเริ่มต้นจากการที่เขาเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ และเขาก็รักใครสักคนหนึ่ง อาจจะรักตัวเอง หรือคนในครอบครัว เขาจึงตัดสินใจซื้อประกัน อันเป็นที่มาของการคัดเลือกหนังสือแต่ละหมวด ที่สามารถต่อยอดในเรื่องเหล่านี้ คืออ่านแล้วได้รับแรงบันดาลใจ หรือมีกำลังใจในการใช้ชีวิต เพราะว่าหนังสือบางเล่มก็ช่วยเยียวยาจิตใจคนที่กำลังท้อแท้ใจอยู่ได้จริงๆ สอดคล้องกับเนื้อหาของหนังโฆษณาไทยประกันชีวิตที่บริษัทสื่อสารมาอย่างต่อเนื่อง ที่ทำให้คนฉุกคิดถึงคุณค่าของชีวิตและความรักที่อยู่รอบตัว

นอกจากนี้ ไทยประกันชีวิตยังมีบุคลากรฝ่ายขายที่มีความเชี่ยวชาญในการเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน ซึ่งนอกเหนือจากการมอบหนังสือให้ชุมชนแล้ว หากชุมชนไหนที่ต้องการเสริมหรือเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินแบบพื้นฐาน บริษัทก็มีทีมฝ่ายขายเข้าไปช่วยสนับสนุน ด้วยการจัดบรรยายความรู้ทางการเงินและการออม ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามความต้องการของคนในชุมชนนั้นๆ ได้อีกด้วย •

 

รายงานพิเศษ | กรกฤษณ์ พรอินทร์