ศาลปกครอง ได้คะแนนประเมินคุณธรรมความโปร่งใสสูงสุด ประเภทองค์กรศาล

ศาลปกครอง ได้คะแนนประเมินคุณธรรมความโปร่งใสสูงสุด ประเภทองค์กรศาล โดยได้รับคะแนนประเมินผล 92.37 คะแนน อยู่ในระดับ A

4 ส.ค. 2565 – นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยผ่านมติชนออนไลน์ ว่า ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี

สำนักงานศาลปกครอง ได้รับคะแนนการประเมินผลในภาพรวม 92.37 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยเป็นหน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ประเภทองค์กรศาล

โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA เนื่องจากผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองทุกระดับชั้นให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทุกหน่วยงานในองค์กร ร่วมกันขับเคลื่อนให้การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยที่การดำเนินงานต่าง ๆ ไม่ได้ใช้งบประมาณแต่อย่างใด เพื่อปลูกฝังค่านิยมของบุคลากรให้ถือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นส่วนสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำวันของบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง