สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ คนไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะป้องกันน้ำท่วมได้

DCIM100MEDIADJI_0275.JPG

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ คนไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะป้องกันน้ำท่วมได้

วันที่ 10 ตุลาคม สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 2564”

โดยสำรวจเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พบปัญหาและอุปสรรคของน้ำท่วมครั้งนี้ คือ ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งสิ่งที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญ คือ ควรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน รองลงมาคือ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย และสิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการเร่งด่วน คือ ช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วม และมองว่ารัฐบาลไม่น่าจะป้องกันน้ำท่วมได้

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปผลการสำรวจ : “คนไทย” ที่ได้รับผลกระทบจาก “น้ำท่วม” 2564 โดยสำรวจเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวนทั้งสิ้น 569 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2564 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของน้ำท่วมครั้งนี้ คือ ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ร้อยละ 70.49 สิ่งที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญ คือ ควรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 77.03 โดยน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ร้อยละ 86.62 รองลงมาคือ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ร้อยละ 83.10 สิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการเร่งด่วน คือ ช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วม ร้อยละ 87.35 และมองว่ารัฐบาลไม่น่าจะป้องกันน้ำท่วมได้ ร้อยละ 44.17

การสำรวจครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มองว่าน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติและที่ผ่านมายังไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง บริหารจัดการน้ำไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนจึงได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย รัฐบาลจึงควรแก้ปัญหาในระยะยาว นำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านน้ำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและคนไทยอยู่ร่วมกับ “น้ำ” ได้โดยไม่ลำบาก