ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์ฯ กับ กระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. ในการ “พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทย ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าถึงนวัตกรรมภายใน 2 ปี”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มอบนโยบายด้านการศึกษา และเป็นประธานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ในการ “พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทย ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าถึงนวัตกรรมภายใน 2 ปี”

พลิกโฉมการศึกษาไทยโดยปรับการเรียนการสอนจาก Passive Learning มาเป็นการสอนแบบ
Active Learning สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ (๔)
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และเน้นความถนัดที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคนตามหลักการพหุปัญญา

ดำเนินการปักหมุดพัฒนาโรงเรียนต้นแบบทั่วประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ และเชื่อมั่นว่าระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 12 ด้าน
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีจุดเน้นยกระดับคุณภาพผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้

  • ระดับก่อนอนุบาล เน้นการเสริมสร้างสุขภาพ บ่มเพาะปลูกฝังวินัย คุณธรรม
  • ระดับอนุบาล พัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม
  • ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนแบบ Active Learning ลงมือปฏิบัติจริง
    ไม่เน้นการท่องหนังสือเพื่อสอบ แต่สามารถสร้างผลผลิต นวัตกรรม ขายความคิด โครงงานไปผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ได้
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนแบบ Active Learning เสริมสร้างความรู้เชิงวิจัย เพื่อพัฒนาผลผลิต นวัตกรรม AI เชื่อมโยงกับพหุวัฒนธรรมตามบริบทของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
  • ระดับอาชีวศึกษา เรียนรู้แบบ Active Learning เน้นกระบวนการคิดขั้นสูง สร้างนวัตกรรมที่แข่งขันได้
    ในระดับสากล ความรู้ต้องใช้ได้จริง เน้นคุณธรรม ค่านิยมขั้นสูง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
  • ระดับการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เรียนรู้ร่วมกับ สังคมได้อย่างกว้างขวาง นำหลักการไปสร้างนวัตกรรม และนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้อย่างมีคุณภาพ

 

แถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เวลา 13.00 น.

บทความก่อนหน้านี้9 โมงเช้า 12 สิงหาฯ “ประยุทธ์” นำ ครม.ใหม่เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ฯ
บทความถัดไปถอดสลักคดี “บอส อยู่วิทยา” หลักฐานใหม่ “โคเคน-ความเร็วรถ” เรียกศรัทธา “กระบวนการยุติธรรม”