‘บิ๊กป้อม’ ถก คอนเฟอเรนซ์ คกก นโยบายอวกาศฯ ย้ำนโยบายเพื่อประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

วันที่ 27 มี.ค 2563 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมประชุม โดยมีการประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล

พลเอกประวิตร กล่าวที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา เรื่องสำคัญ ได้แก่ ​ร่าง แนวปฏิบัติการจดแจ้งวัตถุอวกาศ…และ ร่าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในระดับรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ พ.ศ. ….
รวมถึง แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในวันนี้ จึงขอให้ร่วมกันกำกับติดตาม และผลักดันการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยขอเน้นย้ำเพิ่มเติม คือ
การดำเนินงานด้านกิจการอวกาศของประเทศ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน บูรณาการการทำงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดในนโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ประชาชนผู้ใช้บริการ และเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเร่งรัดการประชุมหารือในเรื่อง ต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้เกิดความคืบหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจต่อไป

บทความก่อนหน้านี้วิกฤติศตวรรษที่ 21 : นโยบายออกไปทั้งโลกของจีนกับสงครามการค้า
บทความถัดไปโควิดฉุดท่องเที่ยวสูญ 1.3 ล้านล้าน – จ้างงานกระทบแน่ๆ 2.3 ล้านคน – หนักสุด คือที่พัก!