ชงลดสเปกผู้เข้ารับคัดเลือกจากศาลปกครองสูงสุดนั่งตุลาการศาลรธน.

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองมีมติส่งเรื่องให้ กก.สรรหา ตุลาการศาล รธน.พิจารณาลดสเปกจากคุณสมบัติเป็นศาลปกครองสูงสุดไม่ต่ำกว่า 5 ปี เพื่อคัดเลือก เป็นตุลาการศาล รธน.โควต้าสายศาลปกครองที่ยังขาดอีก 1 ที่ เผยยังไม่มีตุลาการศาลปกครองที่มีสิทธิยินยอมไปดำรงตำเเหน่ง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า การประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เพื่อคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมาตรา 200 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำนวน 2 คน โดยรัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งในปัจจุบันมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอยู่แล้วจำนวน 1 คน จึงต้องคัดเลือกเพิ่มอีก 1 คน แต่ในการประชุมปรากฏว่า ไม่มีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก ให้ความยินยอมที่จะไปทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ประชุมจึงยังไม่สามารถคัดเลือกผู้ที่จะไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จึงมีมติให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต่ำกว่า 5 ปี มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้ มาตรา 200 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ในกรณีจำเป็น
อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจประกาศลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่า 2 ปีมิได้

โดยคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้น และมีหน้าที่ตามมาตรา 11 มาตรา 80 และมาตรา 81 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลปกครองสูงสุด และบุคคลที่องค์กรอิสระแต่งตั้ง

ซึ่งหากคณะกรรมการสรรหาประกาศลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแล้ว ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจะได้ดำเนินการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่จะไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอยู่แล้วจำนวน 1 คน จึงต้องคัดเลือกเพิ่มอีก 1 คน โดยปัจจุบันมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งสิ้น 43 คน ในจำนวนนี้มี 14 คน รวมถึงประธานศาลปกครองสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ในการประชุมวันนี้ปรากฏว่า ไม่มีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกยินยอมที่จะไปทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ประชุมจึงยังไม่สามารถคัดเลือกผู้ที่จะไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้‘อนุทิน’ ยันไม่กระทบ ‘นาที’ ถูกศาลฟัน ดัน ‘เศรษฐพงค์’ ขึ้นแทน ย้ำ รมต.ต้องลาออกส.ส.
บทความถัดไปเปิดแผน-ความพร้อม 100% ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน แสวงจุดร่วม “สันติภาพ-ความมั่นคง”