“ประชาชาติ” เคาะมติ “วันนอร์-ณหทัย-ทวี” แคนดิเดตนายกฯ

วันที่ 29 มกราคม 2562  วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติเป็นประธานในการประชุมกรรมการบริหารพรรค ที่สำนักงานพรรคประชาชาติ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งมีการประชุมวาระสำคัญนั่นคือการเสนอชื่อบัญชีนายกรัฐมนตรี โดยใช้เวลาในการประชุมนานกว่า 3 ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นการประชุม รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ 3 ท่าน ประกอบด้วยนายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์, นายวรวีร์ มะกูดี และ ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย ได้ร่วมแถลงผลการประชุมต่อสื่อมวลชน

โดยนายวรวีร์ มะกูดี รองหัวหน้าพรรคประชาชาติกล่าวว่า การประชุมเสนอชื่อบัญชีนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีการอภิปรายกันค่อนข้างละเอียด ซึ่งตนเองได้ถูกเสนอชื่อด้วยแต่ได้ขอถอนตัว ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อประกอบด้วย ท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรค, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค และ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม รองหัวหน้าพรรค ซึ่งพรรคประชาชาติได้เน้นย้ำเสมอว่าได้ชูนโยบายพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย จะเห็นได้ว่าผู้ถูกเสนอชื่อทั้งสามท่านนั้นมีทั้งผู้เป็นมุสลิม เป็นพุทธศาสนิกชน และเป็นคริสเตียน เพราะฉะนั้นความหลากหลายนี้เป็นความโดดเด่นของพรรคประชาชาติ

นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติกล่าวว่า นอกจากความเป็นพหุวัฒนธรรมแล้ว ทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่ง เช่น ท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา เคยดำรงตำแหน่งสูงสุดในทางการเมือง เป็นอดีตประธานรัฐสภา, อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย, อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ซึ่งคนที่มีตำแหน่งประสบการณ์สูงเช่นนี้ในวงการการเมืองไทยปัจจุบันมีน้อยมาก เป็นผู้นำทางการเมืองที่กล้าตัดสินใจ มีผลงานในการบริหารราชการแผ่นดิน กล้าพูดได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองอื่นๆมีไม่กี่คนที่จะเทียบประสบการณ์และความอาวุโสของท่านได้ ด้าน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ระดับซี 11 เป็นข้าราชการระดับสูงสุดของข้าราชการพลเรือน เป็นผู้ที่รักษาความยุติธรรมแก่ประชาชนมาตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่บริหารราชการ และท่านเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นปัญหาหลักของประเทศ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วน ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม นอกจากท่านจะเป็นคริสตศาสนิกชนแล้ว ท่านเคยได้รับรางวัลดีเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ซึ่งพรรคประชาชาติให้ความสำคัญกับการศึกษามากเพราะจะสามารถพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทันสมัยได้ เพราะฉะนั้นนอกจากเราจะยอมรับในความเท่าเทียมกันของสตรีแล้ว ท่านยังเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและพร้อมด้วยประสบการณ์

ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย รองหัวหน้าพรรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมมีการอภิปรายกันอย่างละเอียดจนได้รายชื่อผู้ที่มีความพร้อมที่จะได้รับการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี โดยที่ประชุมให้ความสำคัญมากในเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ จึงได้มีชื่อสุภาพสตรีหนึ่งท่านด้วยที่มีความพร้อมและเหมาะสม และในที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับทั้งสามท่านที่จะได้รับการเสนอชื่อบัญชีนายกรัฐมนตรี