ชอบ ‘ตรวจสอบและควบคุม’/เมนูข้อมูล นายดาต้า

เมนูข้อมูล

นายดาต้า

 

ชอบ ‘ตรวจสอบและควบคุม’

 

ประเทศไทยเรามีปัญหาหนึ่งที่หลายคนเห็นว่าควรหาทางให้เกิดการแก้ไข เพราะกลายเป็นอุปสรรคของการอยู่ร่วมกัน เป็นสาเหตุของความแตกแยก เกิดการต่อต้านในกัน

ที่สุดแล้วเป็นต้นทางหลักของการสร้างความรู้สึกความไม่เท่าเทียม กังขาต่อระบบความยุติธรรม

นั่นคือ “การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง”

แม้จะเป็นธรรมดาอยู่เองเมื่อประเทศถูกปกครอง ควบคุมด้วย “ระบบอำนาจนิยม” ผู้มีอำนาจย่อมไม่ปรารถนาความคิดเห็นที่แตกต่าง เพราะความเป็นอิสระของความคิดนั้นจะทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งย่อมส่งผลในทางลบต่อการใช้อำนาจแบบควบคุม

เป็นเหตุให้ “ผู้บริหารที่ไม่ใช่เหตผลเป็นเครื่องมือ แต่ใช้อำนาจเข้าควบคุม” หวั่นไหว

ผู้ปกครองเห็นอย่างไรเป็นเรื่องหนึ่ง แต่ที่น่ากังวลกว่าคือ กระทำกันจนเกิดค่านิยมหลักในหมู่ประชาชนในทางเห็นดีเห็นงามในการควบคุมความเห็นต่าง มีความคิดที่จะตรวจสอบความเห็นต่างด้วย

ท่ามกลางการเรียกร้องอิสระความคิด กระตุ้นเตือนให้ยอมรับความเห็นต่าง

ผลสำรวจล่าสุดของ “นิด้าโพล” มีความน่าสนใจยิ่ง

เป็นสำรวจเรื่อง “การควบคุม NGO”

เมื่อถามว่า “ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการออกกฎหมายกำหนดให้ NGO ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินทุน” ร้อยละ 52.36 เห็นด้วยมาก, ร้อยละ 27.78 ค่อนข้างเห็นด้วย, ร้อยละ 11.26 ไม่เห็นด้วยเลย, ร้อยละ 7.69 ไม่ค่อยเห็นด้วย, ร้อยละ 0.91 ไม่ตอบ

เมื่อถามว่า “ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการออกกฎหมายกำหนดให้ NGO ที่ได้รับเงินจากต่างประเทศ ต้องเปิดเผยจำนวนเงินทุนที่ได้รับและวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน” ร้อยละ 58.14 เห็นด้วยอย่างมาก, ร้อยละ 26.03 ค่อนข้างเห็นด้วย, ร้อยละ 8.45 ไม่เห็นด้วยเลย, ร้อยละ 6.92 ไม่ค่อยเห็นด้วย, ร้อยละ 0.46 ไม่ตอบ

ในคำถาม “ห้ามทำกิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ” ร้อยละ 34.70 เห็นด้วยมาก, ร้อยละ 25.50 ไม่เห็นด้วย, ร้อยละ 22.22 ค่อนข้างเห็นด้วย, ร้อยละ 15.83 ไม่ค่อยเห็นด้วย, ร้อยละ 1.75 ไม่ตอบ

ความเห็นเรื่อง “ห้ามทำกิจกรรมที่เกิดความแตกแยกในสังคม” ร้อยละ 44.52 เห็นด้วยมาก, ร้อยละ 21.31 ไม่เห็นด้วยเลย, ร้อยละ 19.86 ค่อนข้างเห็นด้วย, ร้อยละ 12.79 ไม่ค่อยเห็นด้วย, ร้อยละ 1.52 ไม่ตอบ

ห้ามทำกิจกรรมในลักษณะการแสวงหาอำนาจรัฐ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมือง ร้อยละ 46.95 เห็นด้วยมาก, ร้อยละ 23.52 ไม่เห็นด้วยเลย, ร้อยละ 19.03 ค่อนข้างเห็นด้วย, ร้อยละ 8.75 ไม่ค่อยเห็นด้วย, ร้อยละ 1.75 ไม่ตอบ

ความเห็นต่อการออกกฎหมายควบคุมการดำเนินกิจกรรมของ NGO จะสร้างผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและการรวมกลุ่มของประชาชน ร้อยละ 31.28 เห็นว่าค่อนข้างสร้างผลประทบ, ร้อยละ 22.83 เห็นว่าไม่สร้างผลกระทบเลย, ร้อยละ 19.63 เห็นว่าสร้างผลกระทบอย่างมาก, ร้อยละ 19.03 เห็นว่าไม่ค่อยสร้างผลกระทบ, ร้อยละ 7.23 ไม่ตอบ

 

ภาพรวมของความเห็นประชาชนต่อความเป็น NGO ซึ่งมาจากคำย่อว่า Non Govermental Oganizations แปลตรงตัว คือ องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ ในต่างประเทศมักเรียกว่า “องค์กรที่ทำงานโดยไม่แสวงหากำไร” หรือ “องค์กรอาสาสมัครเอกชน” ผ่าน “นิด้าโพล” น่าสนใจตรงที่สะท้อนให้เห็นความคิดชของประชาชนส่วนใหญ่ที่ดูเหมือนจะออกไปในทาง ต้องการตรวจสอบ และไม่ยอมรับบทบาทที่เข้าไปยุ่งกับอำนาจรัฐ

ความคิดเช่นนี้ ย่อมส่งผลต่อการยอมรับความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นความคิด และการกระทำ

เนื่องด้วยจากคำตอบทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงว่าคนส่วนใหญ่ยังมองคนที่ต่างอาชีพไปในทางกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ควรเป็นอย่างโน่นอย่างนั้น

ซึ่งเป็นวิธีคิดที่สะท้อนให้เห็นค่านิยมที่ยังยอมรับความเห็นที่แตกต่างไม่ได้