เทศกาลบูชาพระพิฆเนศนานาชาติ RSU ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยรังสิตได้เป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลบูชาพระพิฆเนศนานาชาติ RSU ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 31 สิงหาคม ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 6 อาคารพระพิฆเนศ โดยมีเป้าหมายของเทศกาลคเณศจตุรถี เพื่อบวงสรวงการประสูติของพระพิฆเนศและเฉลิมฉลองความตระการตาขององค์พระคเณศ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมไปถึงการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูต 75 ปี ไทย-อินเดียอีกด้วย โดยงานดังกล่างมีจุดประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศอินเดียและประเทศไทย โดยในปีนี้ งานเทศการพระพิศเนศนานาชาติ RSU ครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อสวดภาวนาขอให้ชาวไทยและชาวโลกมีสุขภาพแข็งแรงหลังจากพ้นภาวะวิกฤติการแพร่ระบาด COVID-19

โดยในพิธีดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานดังนี้

  1. คุณธรรเมนทระ สิงห์ อุปทูตและเลขานุการเอก สถานทูตอินเดีย
  2. คุณธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  3. คุณพราหม ภีษมะ รังสิพราหมณ์กุล ตัวแทนจากสำนักพระราชวัง
  4. ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
  5. อาจารย์ ดร.มโน เลาหวานิช ผู้อำนวยการสถาบันคานธี มหาวิทยาลัยรังสิต
  6. คุณศรี เค ซี อัครวาล President, International Vaish Federation (Thailand)

โดยพิธีบูชาพระพิฆเนศเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชิวาจีวาจีมหาราช ในปี 1893 โลกมานยะ ดิลก ได้เปลี่ยนเทศกาลนี้จากเทศกาลส่วนบุคคลในครัวเรือนเป็นการเฉลิมฉลองในที่สาธารณะโดยมีเป้าหมายในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ

เทศกาลคเณศจตุรถี หรือวิไนยกะ จตุรถีถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญในศาสนาฮินดูที่มีการจัดพิธีบวงสรวงพร้อมกันทั่วโลกเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระพิฆเนศ โดยพระพิฆเนศเป็นบุตรของพระศิวะและพระปารวดี พระพิฆเนศเป็นสัญลักษณ์ของปัญญา ความสำเร็จ และความเจริญ