‘80 ปีไทยประกันชีวิต’ ส่งมอบความรู้สู่เยาวชนไทย บริจาคหนังสือแก่ห้องสมุด 80 โรงเรียนทั่วประเทศ /รายงานพิเศษ(ฉบับประจำวันที่ 24-30 มิถุนายน 2565 ฉบับที่ 2184)

สืบเนื่องจากโครงการวาระพิเศษ “80 ปีไทยประกันชีวิต ส่งมอบความรู้ สู่เยาวชน 80 โรงเรียน” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดซื้อเซ็ตพ็อกเก็ตบุ๊ก จำนวน 80 ชุด จากสำนักพิมพ์มติชน และมอบสิทธิการเป็นสมาชิกนิตยสารเครือมติชน 3 ฉบับ ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน เป็นเวลา 1 ปี รวม 80 แห่งทั่วประเทศ

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการในวาระพิเศษ 80 ปี ไทยประกันชีวิต ส่งมอบความรู้ สู่เยาวชน 80 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสด้านการเรียนรู้ รวมถึงปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ให้แก่เยาวชนไทยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ถึงแม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่าน หรือการแสวงหาข้อมูลสามารถทำได้ง่ายขึ้น แต่ “หนังสือ” ยังคงมีบทบาทสำคัญและยังมีความจำเป็นกับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ในการเสริมสร้างภูมิความรู้ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน

โครงการนี้จึงเป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value : CSV) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ในมิติของสังคม ที่มุ่งสนับสนุนการศึกษาอย่างเท่าเทียม (Quality Education) อันสอดคล้องกับแนวทางการสร้างความยั่งยืน UN Global Compact ของสหประชาชาติ

มาในวันนี้ โรงเรียนทั้ง 80 แห่งได้รับหนังสือผ่านตัวแทนไทยประกันชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีภาพการส่งมอบหนังสือบางส่วน โดยกลุ่มการตลาดทั้ง 12 โซน ดังนี้

 

สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติม “80 ปีไทยประกันชีวิต” ได้ที่ https://shorturl.asia/ztdpY หรือ แสกน QR Code

โซน 1 : โรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี ผู้มอบ คุณวิฑิต รัตนปรีชาชัย ผจก.ภาคอาวุโส ผู้รับมอบ คุณชูชาติ เที่ยงธรรม ผอ.โรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี
โซน 2 : โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ ผู้มอบ คุณขนิษฐา โสภาพ ผจก.ภาค ผู้รับมอบ อาจารย์รุ้งดาว กลิ่นหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
โซน 3 : โรงเรียนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ผู้มอบ คุณขจรศรี วรเชษฐ ผจก.ฝ่าย  ผู้รับมอบ นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โซน 4 : โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน ผู้มอบ คุณพวงมาลี รัตนธรรมพิศาล ผู้บริหารศูนย์ ผู้รับมอบ คุณจรัส คำอ้าย ผอ.โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
โซน 7 : โรงเรียนบ้านบางแก้ว จ.เพชรบุรี ผู้มอบ คุณวิรัช บุญประเสริฐ ผจก.ฝ่ายขยายงานภูมิภาค 61 ผู้รับมอบ คุณเกษร ปานมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบางแก้ว จ.เพชรบุรี
โซน 8 : โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ผู้มอบ คุณโชติกา รังสิมาวรนันต์ ผจก.ฝ่ายขยายงานภูมิภาค 21 ผู้รับมอบ ดร.ชาคริส ภู่งาม ผอ.โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
โซน 9 : โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี ผู้มอบ คุณดำเกิง เสือคำราม ผอ.ฝ่ายตัวแทน ผู้รับมอบ คุณประโยชน์ กีรติปกรณัม ผอ.โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี
โซน 10 : โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา จ.นครราชสีมา ผู้มอบ คุณยงยศ ธูปอ่อน ผู้จัดการฝ่าย ผู้รับมอบ คุณพรพิมล นราภิชาต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา จ.นครราชสีมา
โซน 11 : โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ ผู้มอบ คุณอมร วอศิริ ผจก.ฝ่ายฯ ผู้รับมอบ คุณเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผอ.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
โซน 12 : โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ผู้มอบ คุณพิมพ์สุภา หิรัญ ผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค 26  ผู้รับมอบ คุณบัญชร จันทร์ดา ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โซน 13 : โรงเรียนอนุบาลพะเยา จ.พะเยา ผู้มอบ คุณญาณิศา สุดต๋า ผจก.ฝ่ายขยายงานภูมิภาค 114 ผู้รับมอบ คุณวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพะเยา จ.พะเยา
โซน 14 : โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) จ.พัทลุง ผู้มอบ คุณสุธรรม เกื้อคลัง ผู้บริหารภาค ผู้รับมอบ คุณวีระพงษ์ ด้วงแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) จ.พัทลุง