วันพฤหัสที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ภาษาถิ่น

แท็ก: ภาษาถิ่น

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | การเมืองในภาษาไทย

เมื่อสมเด็จพระเพทราชาแย่งราชสมบัติจากสมเด็จพระนารายณ์ได้สำเร็จ พระราชพงศาวดารอยุธยาซึ่งแต่งขึ้นในต้นรัตนโกสินทร์กล่าวว่า พระญาติพระวงศ์ของพระเพทราชาซึ...

ว่าด้วย ภาษาถิ่น ภาษามาตรฐาน ภาษากลาง แตกต่างกันยังไง ?

พจนานุกรม ศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๗. ได้ให้ความหมายของ ภาษาถิ่น ภาษากลาง และภาษามาตรฐานไว้ ดังนี้...

บทความยอดนิยม