ข่าวเด่น : 2ชั่วโมงครึ่ง! แสดงความเห็น2คน มติสนช. ให้ผ่านงบปี’60 วงเงิน2.7ล้านล้าน

แฟ้มภาพ-นายวิษณุ เครืองาม เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559

มติชนออนไลน์ รายงานว่า ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วงเงิน 2,733,000 ล้านบาท ที่คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่มีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานได้พิจารณาเสร็จแล้ว

นายอภิศักดิ์ ชี้แจงว่า กมธ. ได้มีการปรับลดทั้งสิ้นจำนวน 17,980,242,800 บาท โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่งคงแห่งชาติ แผนแม่บทระดับชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดการในการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตลอดจนเป้าหมายในการดำเนินงาน ความคุ้มค่า ความพร้อม ศักยภาพในการดำเนินงาน

นายอภิศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการปรับเพิ่มงบประมาณจำนวน 17,980,242,800 บาท เท่ากับจำนวนที่ปรับลดลง เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการกองทุน เงินทุนหมุนเวียน หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยองค์กรอิสระของรัฐ และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือสำหรับกรณีมีความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีงบประมาณรองรับการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในระยะต่อไป รวมทั้งเพื่อเตรียมการรองรับการดำเนินงานตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปีระหว่างปี 2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ที่ประชุมได้พิจารณา เรียงตามมาตราทั้งหมด 59 มาตรา โดย มีสมาชิกอภิปรายแสดงความเห็นเพียง 2 คน คือ นายสมชาย แสวงการ และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ โดยหลังจากใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในวาระ 3 ด้วยมติ 183 งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 1 คะแนน และให้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

จากนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนครม. กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศลาว แต่นายกฯก็ได้ติดตามการประชุมเป็นระยะๆ ตั้งแต่วาระแรก ซึ่งนายกฯมีความพอใจ และชื่นชมการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตนขอขอบคุณกมธ. และสมาชิก สนช.ที่ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการพิจารณาในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯจะนำไปใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้ ซึ่งถ้าดูผิวเผินก็เหมือนกับการใช้งบในแต่ละปี แต่ครั้งนี้อาจมีความแตกต่างเพราะเป็นการนำงบประมาณไปใช้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้–30 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายตามโรดแมปของรัฐบาล เป็นปีสุดท้ายของแผนและขั้นตอนช่วงที่ 2 เพราะจากนั้นจะเข้าสู่การเลือกตั้ง และมีรัฐบาลชุดใหม่