เปิดรายละเอียด”งบประมาณ ปี63″ กระทรวงไหนเยอะสุด แล้วหมดไปกับค่าอะไรบ้าง แล้วแตกต่างปีก่อนๆขนาดไหน ?

การประชุมสภาผู้แทนราษฏร วันที่ 17 ต.ค (วันนี้) มีกำหนดการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 เพื่อขอมติความเห็นชอบจากสภาในวาระที่ 1 ซึ่งในปีนี้วงเงินงบประมาณจัดตั้งไว้ที่จำนวน 3.2 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นจากปี 62 ถึง 2 แสนล้านบาท โดยมีงบขาดดุล 4.69 แสนล้านบาท เป็นการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านที่วางไว้

การจัดสรรตามยุทธศาสตร์จำแนกได้ดังนี้


1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 428,190.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.4 ของวงเงินงบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 380,803.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.9 ของวงเงินงบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 571,073.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.8 ของวงเงินงบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 765,209.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.9 ของวงเงินงบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 118,700.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของวงเงินงบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 504,686.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.8 ของวงเงินงบประมาณ

7. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 431,336.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของวงเงินงบประมาณ

 

บนเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณมีการเผยแพร่ในส่วนของงบประมาณของปี 63 ซึ่งมีหลายกระทรวงที่มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมาก ซึ่งในปีนี้แนวโน้มของรัฐบาลที่จะลงทุนพัฒนาอย่างจริงจัง คือด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่ทุ่มงบถึง 97,389 ล้านบาท แต่ยังมีหลายกระทรวงที่ถูกจับตามองและน่าสนใจใน พรบ. งบประมาณ ปี 63

เปิดงบประมาณ 5 กระทรวงที่น่าสนใจ
1. กระทรวงมหาดไทย
สำหรับกระทรวงมหาดไทย ในปี 62 ได้จัดตั้งงบประมาณของกรทรวงไว้ที่จำนวน327,742,670,300 บาท และปี 63 มีการจัดสรรไว้ 353,007,432,600 บาท เพิ่มจากปีก่อน 25,264,762,300 บาท

2. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำหรับกระทรวงมหาดไทย ในปี 62 ได้จัดตั้งงบประมาณของกรทรวงไว้ที่จำนวน 13,342,614,100 บาท และปี 63 มีการจัดสรรไว้ 21,281,556,600 บาท เพิ่มจากปีก่อน 7,286,362,000 บาท

3. กระทรวงกลาโหม
สำหรับกระทรวงมหาดไทย ในปี 62 ได้จัดตั้งงบประมาณของกรทรวงไว้ที่จำนวน 227,126,566,300 บาท และปี 63 มีการจัดสรรไว้ 233,353,433,300 บาท เพิ่มจากปีก่อน 6,226,867,000 บาท

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำหรับกระทรวงมหาดไทย ในปี62 ได้จัดตั้งงบประมาณของกรทรวงไว้ที่จำนวน 108,606,900,800 บาท และปี63 มีการจัดสรรไว้ 109,833,654,900 บาท เพิ่มจากปีก่อน 1,226,754,100บาท

5. กระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับกระทรวงมหาดไทย ในปี62 ได้จัดตั้งงบประมาณของกรทรวงไว้ที่จำนวน 369,047,091,400บาท และปี63 มีการจัดสรรไว้ 368,660,344,500 บาท ลดลงจากปีก่อน 386,746,900 บาท