“มวลชนจัดตั้ง”

“มวลชนจัดตั้ง” ถูกคาดหวังให้เป็นฐานสนับสนุนเพื่อยืนยันความชอบธรรมของรัฐบาลทหาร และทำหน้าที่ส่งเสริมอุดมการณ์หลักของรัฐ

โครงการขยายฐานมวลชนของรัฐยังถูกสอดไส้เข้าไปในโครงการประชานิยมของ คสช. อีกด้วย ในปี 2560-2561 เมื่อ คสช.ผลักดันโครงการประชารัฐ-ไทยนิยม พวกเขาได้สอดแทรกโครงการ “ประชาธิปไตยไทยนิยม-ยั่งยืน” เข้าไปด้วย

โดยมีเป้าหมายให้ กอ.รมน.รับผิดชอบโครงการอบรมประชาชนให้ครอบคลุม 83,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อให้จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชื่นชมในประชาธิปไตยแบบไทยๆ อบรมให้ประชาชนรู้จักเลือกนักการเมือง “ที่ดี” และตระหนักในข้อบกพร่องของประชาธิปไตยแบบตะวันตก
_____________________________
ณ ปี 2565 กอ.รมน. ขยายการจัดตั้งมวลชน…เพื่ออะไร?
https://www.matichonweekly.com/column/article_624808