รักษาความฝันและชีวิตของผู้คน ด้วยรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า

ปัญหาสำคัญคือเราล้วน #คุ้นชินกับรัฐเผด็จการ ที่ทรัพยากรจากบาทแรกถึงบาทสุดท้ายถูกใช้กับคณะปกครองกลุ่มเดียว
.
คุ้นเคยกับรัฐราชการ ที่เงินบาทแรกถึงบาทสุดท้ายถูกใช้ผ่านฉันทานุมัติของตัวแทนรัฐ
.
เราคุ้นชินกับรัฐทหาร ที่บาทแรกจนบาทสุดท้ายถูกใช้ไปกับความมั่นคงมากกว่าใช้กับชีวิตคน
.
คุ้นเคยกับรัฐทุนนิยม ที่นโยบายและทรัพยากรของรัฐถูกจัดเอื้อให้ทุนขยายขนาดเติบโตขึ้นไปได้
.
เราคุ้นเคยกับรัฐสังคมสงเคราะห์-รัฐเวทนานิยม ที่เรี่ยไรบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ราวกับเป็นเทศกาลประจำปี
.
เราคุ้นเคยกับรัฐลักษณะเหล่านี้ราวกับว่าเป็นเรื่องปกติ เป็น “ความจริงแท้” ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
.
เป็นรูปแบบรัฐที่ทำให้ประชาชนไร้อำนาจ รูปแบบของรัฐที่พรากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รูปแบบรัฐที่ประชาชนไร้เสรีภาพ
.
แต่เราไม่คุ้นเคยและรู้สึกแปลกแยกกับรูปแบบรัฐที่ทำเรื่องพื้นฐานและสามัญให้เป็นจริง

_____________________________
รักษาความฝันและชีวิตของผู้คน ด้วยรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า | ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
https://www.matichonweekly.com/column/article_623015