น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ : ได้คืบจะเอาศอก ได้หอกจะเอาง้าว

หมายเหตุ : น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ เขียนบทความเรื่อง “รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือของใคร” ในนสพ.แนวหน้า ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม