เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ : ประเทศนี้เหมือนไม่มีประเทศ

ประเทศนี้จึงเหมือนไม่มีประเทศ คืออ้างประเทศชาติกันลอยๆ เพียงวาทกรรม
คำว่าประเทศเท่านั้น แล้วพลอยเชื่อว่า
การทำตามสั่ง หรือทำเพื่อ “เจ้านาย” นี่แหละเป็นการทำเพื่อ “ประเทศ” แล้ว

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
บทความ “ทางที่ทำให้แกะหลง”
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 22 ก.ค. 59