อธิบดี สถ. ยันศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการได้ตามระเบียบ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับการรายงานจากฝ่ายปกครองในจังหวัดขอนแก่นว่า มีผู้ที่ใช้นามว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ทำการออกหนังสือสนเท่ห์ส่งไปรษณีย์เวียนแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีเนื้อหาที่บิดเบือนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าทำไม่ได้ และผิดระเบียบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอแจ้งย้ำว่า ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยกำหนดให้มีการสำรวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย มีฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ที่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว รวมถึงรวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือมานำเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย ตลอดจนรายงานผลการสำรวจและผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ทราบ ซึ่งการดำเนินการนี้ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เฉพาะในพื้นที่และเป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการให้การช่วยเหลือได้ด้วยตนเองเท่านั้น ส่วนกรณีที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ให้ส่งเรื่องไปยังสถานที่กลาง เพื่อประสานหน่วยงานอื่นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่เป็นการทำงาน ในลักษณะของหน่วยบูรณาการการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้สถานที่กลาง มีหน้าที่รวบรวมและแจ้งเวียน กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน ทั้งทางด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ หรือโรคระบาดในท้องถิ่น รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์ และวิธีการในการช่วยเหลือประชาชน ให้คำปรึกษาหรือแนะนำหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนที่มาติดต่อ และรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ หรือประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งการรวบรวมข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกเรื่อง จะเชื่อมต่อกับจังหวัดและส่วนกลาง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการช่วยเหลือประชาชนในภาพรวมและเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

อธิบดีกล่าวต่อว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่กลาง สามารถจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และการดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จึงไม่มีความซ้ำซ้อนกัน แต่เป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

และในกรณีที่ได้มีการกล่าวอ้างการทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ว่าการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถดำเนินการได้ และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้มีการทำความเข้าใจร่วมกันในกรณีของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนแล้วเช่นกัน