ลอรีอัล เปิดตัว 3 นักวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปีที่ 14

ลอรีอัล เปิดตัว 3 นักวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปีที่ 14 เชิดชูเกียรตินักวิจัยสตรีในประเทศไทย

นำโดย คุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ (ที่สองจากขวา) บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ 3 นักวิจัยสตรีไทยผู้ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2559 พร้อมดัวย คุณสิตานัน สิทธิกิจ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร (ซ้ายสุด) และ คุณเจนสุภัค ศานติศรันย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ขวาสุด) บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งปีนี้มีนักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัยทั้งหมด 3 ท่าน จาก 3 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดร.ภญ. สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ (ที่สองจากซ้าย) จากศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช สังกัดงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวัสดุศาสตร์ ดร. นาฏนัดดา รอดทองคำ (ที่สามจากซ้าย) จากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขาเคมี ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์ (ที่สามจากขวา) จากห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

บทความก่อนหน้านี้เกษียร เตชะพีระ : “วิเคราะห์วิจารณ์แนวคิดอินทรียภาพ”
บทความถัดไปE-DUANG : “ฝายแม่ผ่องพรรณพัฒนา”เริ่มจาก”ออนไลน์”