กรมการขนส่งทางบกเผยเพียงสัปดาห์แรก(1-8 ก.ค.59) มีผู้ขอยื่นจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นผู้สมัครเพิ่มในวินเดิม 14,168 ราย

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! เพียงสัปดาห์แรก ของการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (1-8 ก.ค. 59) มีผู้ยื่นความประสงค์ขอจดทะเบียนเพิ่มในวินเดิมแล้ว 14,168 ราย ขอจัดตั้งวินใหม่เพิ่มเติมอีก 44 วิน ย้ำ!!! ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ต้องการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้ยื่นความประสงค์ภายในวันที่ 15 ก.ค. 59 ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ที่วินตั้งอยู่

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2 ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยได้เปิดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองให้ถูกต้องตามกฎหมาย ลงทะเบียนเพื่อยื่นความประสงค์ขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะเพิ่มในวินเดิม หรือขอจัดตั้งวินใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พบว่าหลังจากเปิดรับลงทะเบียนในสัปดาห์แรก (ตั้งแต่วันที่ 1-8 กรกฎาคม 2559) รวมทุกเขตของกรุงเทพมหานคร มีผู้ยื่นความประสงค์เพื่อขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะเพิ่มในวินเดิม จำนวนทั้งสิ้น 14,168 ราย ส่วนการขอจัดตั้งวินใหม่ขณะนี้มีจำนวน 44 วิน สมาชิกเฉพาะวินใหม่ 390 ราย ทั้งนี้ หลังจากปิดรับลงทะเบียนแล้ว คณะกรรมการแต่ละเขตจะให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องในปัจจุบันรายงานตัวเพื่อยืนยันตัวตนและรับรองผู้ขับขี่รายใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมในวินของตน พร้อมพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งวินใหม่ โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมอย่างรอบด้าน และสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบางรายที่มีรายชื่อในบัญชีเดิมจากการลงทะเบียนรอบแรก แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องยื่นความประสงค์ใหม่ทั้งหมด ภายในกำหนดระยะเวลาเดียวกัน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 และต้องดำเนินการจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรอง โดยต้องไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2560 ดังนั้น ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยติดต่อยื่นความประสงค์เพื่อจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ที่วินตั้งอยู่ เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของหลักฐานที่ใช้ในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขอจัดตั้งวินใหม่ ได้แก่ แผนผังแสดงที่ตั้งวินและแผนผังการจอดรถพร้อมรูปถ่าย หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่ในกรณีเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล รายชื่อผู้ขับรถในวิน สำเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่สิ้นอายุ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ ในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ หนังสือรับรอง การเช่าซื้อ เป็นต้น โดยผู้ขอจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ส่วนกรณีการเพิ่มผู้ขับขี่ในวินเดิมใช้สำเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่สิ้นอายุ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือหลักฐานการได้มาของรถ และหลักฐานที่แสดงว่าขับรถอยู่ในวินนั้นจริง เช่น ภาพถ่ายขณะรับจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต หรือ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 โทร. 0-2415-7336, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โทร. 0-2433-4775, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โทร. 0-2332-9035, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 โทร. 0-2543-5505 ถึง 6 และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โทร. 0-2271-8724 ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย สังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง ผู้ขับรถ, เสื้อวิน, บัตรประจำตัวและรถต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีความเป็นธรรมด้านค่าโดยสาร ซึ่งเป็นไปตามอัตราค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนด อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ลิงค์ http://dlt-safetydrive.com/2014/