“พ่อเมืองอ่างทอง” พาลงพื้นที่ทำโครงการ “โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“พ่อเมืองอ่างทอง” พาลงพื้นที่ทำโครงการ “โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ร่วมแรงร่วมใจสร้างแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

วันนี้ (11 ก.ค.67) นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตนได้เป็นประธานเปิดป้ายโครงการ โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วยนางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายชลอ พงษ์ชุบ พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นายวีร์ กี่จนา ประมงจังหวัดอ่างทอง นายบรรจง โพธิวงค์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง นายนรินทร์ อร่ามโชติ นายอำเภอแสวงหา นายเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร ข้าราชการ เครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดอ่างทอง และประชาชน นักเรียน และชาวอำเภอแสวงหา เข้าร่วมในโครงการ ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ของนางระเบียบ ขาวฉอ้อน หมู่ที่ 4 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

“สำหรับโครงการ “โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ” จังหวัดอ่างทองได้กำหนดให้จัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการและประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การปลูกพืชผักสวนครัวเป็นอาหาร รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบที่อยู่อาศัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา การปลูกป่า 5 ระดับ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้ว ยังช่วยรักษาและฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดินอีกด้วย โดยกิจกรรมภายในงานวันนี้ ตนพร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในคูคลอง นอกจากนี้ยังได้เปิดป้ายโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมโคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่โครงการและหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในนา พร้อมชมกิจกรรมการปลูกผักออแกนิก การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงไก่อารมณ์ดี และการสาธิตเสียบกิ่งมะม่วง” นายพิริยะ กล่าวเพิ่มเติม

นายพิริยะ กล่าวทิ้งท้ายว่า การพัฒนาอารยเกษตร เป็นการพัฒนาที่มุ่งหน้าไปสู่ความยั่งยืน อันจะช่วยทำให้เราได้เห็นว่าภาคีเครือข่ายทุกท่านสามารถสื่อสารอย่างชัดเจนว่า สิ่งที่เป็นความมั่นคงของประชาชนทุกเรื่อง ทั้งเรื่องการทำมาหากิน การใช้ชีวิต ล้วนแต่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นผู้นำด้วยการที่พระองค์ท่านพระราชทานแนวพระราชดำริให้พวกเราน้อมนำมาทำโดยไม่ต้องอายที่ได้ทำ ได้ทำโดยที่เราไม่ต้องคาดหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ เพราะเป้าประสงค์ของพระองค์ท่านอยากเห็นพี่น้องคนไทยทุกคนมีความสุข ประเทศชาติมั่นคง ดังนั้นขอให้ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ผู้นำศาสนา พากันลงพื้นที่ไปหาพี่น้องชาวบ้านเพื่อไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทางด้าน “อารยเกษตร” ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี สร้างสรรค์ให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พวกเราทุกคนในฐานะข้าราชการที่ดีและพสกนิกรผู้จงรักภักดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงจะต้องช่วยกันเพิ่มเติมพื้นที่แห่งความยั่งยืนนี้ให้ครบทุกอำเภอในจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood