จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (11 ก.ค. 67) นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภายใต้การนำของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ทำการมอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 133 รายการ เป็นเงิน 9,900,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด อาทิ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด เตียง เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ตนได้เป็นประธานมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเพชรพระจอมเกล้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันติ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี แพทย์ พยาบาล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

“โดยตนได้ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับนำ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมพิธี ฯ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ จากนั้น ได้ทำการมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (ขนาดกลาง) จำนวน 1 เครื่อง แก่รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และร่วมบันทึกภาพกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ” นายณัฏฐชัย กล่าวเพิ่มเติม

“สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข รวมถึงเป็นการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากยิ่งขึ้น จังหวัดเพชรบุรี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี จึงมุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธาน ร่วมสร้างสรรค์คุณงามความดีเพื่อสนองพระราชดำรัส “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรี ให้มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทำงานสังคมสงเคราะห์ ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ ด้วยความทุ่มเท ด้วยความตั้งใจ ด้วยความใส่ใจ และด้วยหัวใจเดียวกัน นั่นคือ หัวใจของราชสีห์ผู้บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี ที่ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล และเพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพชรบุรี จะมีโครงการที่ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบต่อไป