จังหวัดเลยร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเลยร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (8 ก.ค. 67) นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภายใต้การนำของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้จัดทำโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ทำการมอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 133 รายการ เป็นเงิน 9,900,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด อาทิ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด เตียง เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ตนได้เป็นประธานมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย โดยมีนางธารตะวัน จรูญพงศ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย นางกานต์สิรี เรณุมาศ นางเตือนใจ บุตรคุณ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหาร สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วม

“กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข รวมถึงเป็นการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร้อนขนาดเอสี่ รวมทั้ง พัดลมสไลด์ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 72 ตัว ให้แก่โรงพยาบาลเลย” นายชัยพจน์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต่อว่า จังหวัดเลย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์คุณงามความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในทุกโอกาสอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสนองพระราชดำรัส “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ ประเทศชาติจะมั่นคงได้ ประชาชนต้องมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทำงานสังคมสงเคราะห์ ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ ด้วยความทุ่มเท ด้วยความตั้งใจ ด้วยความใส่ใจ และด้วยหัวใจเดียวกัน นั่นคือ หัวใจของราชสีห์ผู้บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ที่ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล และเพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย จะมีโครงการที่ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบต่อไป