ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์และพราหมณ์บัณฑิต ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์และพราหมณ์บัณฑิต ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (8 ก.ค. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการจัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งได้เริ่มพิธีสงฆ์เมื่อ เวลา 09.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้น ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบแด่พระสงฆ์เถราจารย์ แล้วดับเทียนชัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์จบแล้ว ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวคาถาตักน้ำ แล้วตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาครใส่คนโท และเมื่อถึงเวลาตามฤกษ์ คือ เวลา 12.00 น. พราหมณ์บัณฑิต ตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด รับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์บัณฑิตแล้ววักแว่นที่จุดเทียนแล้วเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันไปยังคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ แล้วจึงส่งต่อให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือ เวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้ว จึงส่งให้พราหมณ์บัณฑิตผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี

“ในส่วนขององค์ความรู้ เรื่อง “การเวียนเทียนสมโภช” ตามความเชื่อนั้น เป็นการทำให้เกิดสรรพสิริมงคลกับสิ่งที่เวียน หรือจะเรียกได้ว่าเป็นการทำขวัญประเภทหนึ่งก็ได้ และมีการปฏิบัติสืบเนื่องมาแต่โบราณ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ บายศรี และแว่นเทียน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมพิธีนั้นจะยืนล้อมวงรอบสิ่งที่จะเวียน แล้วส่งต่อแว่นเทียนโดยเริ่มจากบายศรีไปจนครบ 3 รอบ” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงต้น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า ภาพรวมบรรยากาศการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันนี้นั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติในทุกจังหวัด โดยฝ่ายคณะสงฆ์ มีเจ้าคณะผู้ปกครอง นำพระสังฆาธิการ ประกอบพิธี และฝ่ายราชการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดี อาทิ

1. จังหวัดนครสวรรค์ ที่พระอุโบสถ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมวชิรธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

2. จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่พระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดท่าไม้เหนือ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

3. จังหวัดสระบุรี ที่พระมณฑปรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี ประธานสงฆ์ เป็นประธานสงฆ์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พระอุโบสถ วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระราชภาวนาวชิรญาณ วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

5. จังหวัดบุรีรัมย์ ที่พระอุโบสถ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมวชิรสุตาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดกลางเป็นประธานสงฆ์ โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ , นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ , รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ , หัวหน้าส่วนราชการ , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , นายอำเภอทุกอำเภอ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้บริหารสถานศึกษา , ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ , คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ , สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ , ประชาชนจิตอาสา และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีฯ

6. จังหวัดลำพูน ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจาก พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

7. จังหวัดจันทบุรี ที่พระอุโบสถ วัดพลับ อำเภอเมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระราชจันทโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 13 เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

8. จังหวัดพังงา ที่พระอุโบสถ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

9. จังหวัดระนอง ที่พระอุโบสถ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระราชระณังควชิรคมุณี เจ้าคณะจังหวัดระนอง เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

10. จังหวัดนครราชสีมา ที่ที่พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

“สำหรับคนโทในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีลักษณะเป็นคนโทเซรามิกทอง ทรงกลมพร้อมฝาปิดซึ่งทำเป็นยอดมีลักษณะเป็นชั้น ๆ จำนวน 3 ชั้น ประกอบด้วยลูกแก้วใช้ลายบัวและมีท้องไม้สูง 35 เซนติเมตร ปากกว้าง 5.7 เซนติเมตร ส่วนคอคนโทมีลูกแก้ว ใช้ลายบัวและมีท้องไม้ ฐานกว้าง 11.3 เซนติเมตร ใช้ลายบัวและมีท้องไม้ ส่วนตัวคนโทกว้าง 15 เซนติเมตร ลวดลายบัวและเส้นคิ้วลงน้ำทอง พื้นคนโทสีขาวงาช้าง สัญลักษณ์ความบริสุทธิ์อันเป็นมงคล ในส่วนคนโทด้านหน้าประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัด ด้านล่างใต้ฐานคนโทมีตรากระทรวงมหาดไทย ขนาด 3 เซนติเมตร” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือกิจกรรมจิตอาสา ตลอดจนปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อปฏิบัติบูชาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดเดือนกรกฎาคม และตลอดปี 2567 โดยพร้อมเพรียงกัน