สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ – ปลัด มท. เป็นประธานในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต) “เจ้าคุณตั๊ส” อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม – สุพรรณบุรี (ธ)

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ – ปลัด มท. เป็นประธานในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต) “เจ้าคุณตั๊ส” อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม – สุพรรณบุรี (ธ) ณ วัดชุมนุมศรัทธา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันนี้ (6 ก.ค. 67) เวลา 16.39 น. ที่บริเวณพิธีวัดชุมนุมศรัทธา ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาโปรดให้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม – สุพรรณบุรี (ธ) โดยพระเทพวชิรปาโมกข์ เจ้าคณะภาค 14-15 (ธ) พระสิริวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (ธ) พระปลัดไพศาล กิตฺติญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชุมนุมศรัทธา และพระเถรานุเถระ ร่วมประกอบพิธี โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวายเครื่องสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีร กล่าวถวายรายงานการจัดสร้างรูปเหมือน พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม – สุพรรณบุรี (ธ) แล้วประกอบพิธีเททองหล่อ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา แล้วนำผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรม จากนั้น พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ ผู้เข้าร่วมพิธีรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ท่านเจ้าคุณพระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต) หรือท่านเจ้าคุณตั๊ส อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม – สุพรรณบุรี (ธรรมยุต) อดีตรองเจ้าอาวาสวัดชุมนุมศรัทธา และอดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเสนหา พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ท่านเป็นพระเถระผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงาม ดำรงตนอยู่ด้วยหลักไตรสิกขา เพื่ออบรมเจริญปัญญาตามวิถีของบรรพชิต เคร่งครัดในพระวินัย ข้อวัตรปฏิบัติ ถึงพร้อมด้วยปัญญา มีความสงบกาย วาจา และใจ ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักไว้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นแบบอย่างในการสั่งสอน ชี้แนะศิษยานุศิษย์และบุคคลทั่วไปให้หมั่นทำคุณงามความดี “ครองตน” ให้เป็นคฤหัสถ์ที่ดีอยู่ในศีล อันเป็นความปกติแห่งกาย วาจา และใจ “ครองคน” ผ่านการดูแลคนรอบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ คนในครอบครัว ให้มีสุข ไร้ทุกข์ รวมไปถึงดูแลคนที่อยู่ในที่ทำงาน ด้วยการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี “ครองงาน” ที่ทุกคนพึงจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนและทำออกมาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุด รวมทั้งจะต้องยึดมั่นในหลักแห่งความซื่อสัตย์ และหลักธรรมโดยเฉพาะหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ที่จะเป็นเครื่องยึดโยงจิตใจให้เราสามารถครองตน ครองคน และครองงาน ช่วยกันจรรโลงสังคมและโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้ มากไปกว่านั้นพระปฐมคณาจารย์ ยังเป็นพระนักพัฒนาและเสียสละ สร้างคุณูปการที่เป็นสาธารณประโยชน์ไว้เป็นอันมาก ทั้งในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การศึกษา ตลอดจนการพัฒนาสังคมผ่านหลักธรรมนำจิต เพื่อสร้างชีวิตที่งดงาม สร้างวิถีทางแห่งสังคมวิถีธรรม วิถีไทย และวิถีแห่งความสุข ด้วยคุณูปการทั้งหมดนี้จึงทำให้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนจังหวัดนครปฐมและบุคคลทั่วไป มาโดยตลอด

“ท่านเจ้าคุณพระปฐมคณาจารย์ ได้มรณภาพเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นำมาซึ่งความเศร้าโศก และความอาลัย ของเหล่าศิษยานุศิษย์ ด้วยเหตุนี้ คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัดชุมนุมศรัทธา และชาวอำเภอบางเลน จึงเห็นสมควรให้มีการเททองหล่อรูปเหมือน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปฐมคณาจารย์ เพื่อให้ชาวอำเภอบางเลน และคณะศิษยานุศิษย์ที่เคารพนับถือได้สักการะ และเป็นอนุสรณ์ย้ำเตือนใจให้กับทุกท่านได้ระลึกถึงคำสอน ข้อชี้แนะ และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของท่านว่าจะยังคงอยู่ภายในจิตใจของศิษย์ทุกคน ที่พร้อมน้อมนำมาปฏิบัติตน ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม และคำสอนสั่งของพระปฐมคณาจารย์ตลอดไป” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้าย