จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (5 ก.ค. 67) นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภายใต้การนำของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้จัดทำโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ทำการมอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 133 รายการ เป็นเงิน 9,900,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด อาทิ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด เตียง เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

นายขจรเกียรติ กล่าวว่าตนได้เป็นประธานมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมแจ่มไพบูลย์ ชั้น 9 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นางปิติมา รักพาณิชมณี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้บริหาร สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้าร่วม

“กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข รวมถึงเป็นการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาดกลาง แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ กล่าวเพิ่มเติม

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในช่วงท้ายว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์คุณงามความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในทุกโอกาสอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสนองพระราชดำรัส “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ประเทศชาติจะมั่นคงได้ ประชาชนต้องมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทำงานสังคมสงเคราะห์ ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ ด้วยความทุ่มเท ด้วยความตั้งใจ ด้วยความใส่ใจ และด้วยหัวใจเดียวกัน นั่นคือ หัวใจของราชสีห์ผู้บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน