กรมหม่อนไหมจับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม ตอบสนองนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

กรมหม่อนไหมจับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม ตอบสนองนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ในการวิจัยและพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหม่อนไหม ระหว่างกรมหม่อนไหม กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน

อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่า “บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้ได้องค์ความรู้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรหม่อนไหม ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยในปี 2567 กรมหม่อนไหมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ร่วมกันทำวิจัย จำนวน 3 เรื่อง คือ 1) ผลของ 1 – MCP และ Hexanal ต่อการยืดอายุหม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่ ได้นานถึง 20 วัน 2) การพัฒนาการเก็บรักษาดักแด้ไหมและผลิตภัณฑ์โปรตีน และ 3) ผลของใบหม่อนพร้อมกิ่งเขียวต่อการเพิ่มปริมาณคุณภาพเนื้อแพะ ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคนิคและวิทยาการด้านหม่อนไหมมาประยุกต์ต่อยอดนวัตกรรมหม่อนไหม นำไปสู่ช่องทางการสร้างอาชีพด้านหม่อนไหมให้หลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ทั้งนี้ ได้มีแผนที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรหม่อนไหมต่อไป“