“ดร.ธิติวัฐ” รองเลขาธิการนายกนายภูมิธรรม เวชยชัย เดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน ขับเคลื่อนผ่านสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2567
โดยมีคณะทำงานภาคส่วนราชการ รวมถึงนายประยงค์ ดอกลำใย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ (P-Move) พร้อมด้วยภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
ในการนี้ที่ประชุมได้มีมติให้ “สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน” โดยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เร่งรัดการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 4 พื้นที่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีมติให้ ”สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน“ เร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …. โดยให้เร่งรัดกระบวนการ และให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่มีผลบังคับใช้โดยเร็ว
ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน
“ในปี 2567 รัฐบาลได้ดำเนินการจัดหาที่ดินทำกินให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้อง และเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้แก่เกษตรกรไปแล้วในหลายพื้นที่”ดร.ธิติวัฐ กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย
1) สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด บ้านไร่ดง หมู่ที่ 3 (บ้านใหม่ป่าฝาง หมู่ที่ 15) ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
2) สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จำกัด บ้านแพะใต้ หมู่ที่ 7 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
3) สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด บ้านท่ากอม่วง ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
4) สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่