กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2567 ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาคุณ

วันนี้ (4 ก.ค. 67) เวลา 07:10 น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายวัชรเดช เกียรติชานน นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายชำนาญ ชื่นตา นายศรัณยู มีทองคำ นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายมานะ สิมมา ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้แทน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นางปวีณ์ริศา เกิดสม อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางจิรวรรณ เพ็ญพาส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและประธานชมรมแม่บ้านกรมที่ดิน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พี่น้องประชาชน และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำผู้ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 20 รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศล โดยได้รับเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร นำพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เดินบิณฑบาต เสร็จแล้ว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวายธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย วางแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำผู้ร่วมพิธีฯ กล่าวถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีใจความสำคัญว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงอุทิศพระองค์ ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุข อยู่ดีกินดี มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ซึ่งในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ทรงแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทำให้เป็นที่ประจักษ์ของชาวโลก ทรงมีพระดำริให้จัดตั้ง “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ขึ้น เพื่อผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน และมีความพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนด้วยจิตเมตตาทั้งในเขตเมืองและในชนบทที่ห่างไกล โดยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เหลื่อมล้ำ ทรงก่อตั้ง “สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งสารก่อมะเร็งและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งองค์การอนามัยโลกและนานาประเทศ ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องช่วยกันจัดการ ลดระดับสารพิษในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความก้าวหน้าของงานวิจัย ระหว่างนักวิชาการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ จากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งทรงมีพระเมตตาไปถึงสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งให้ปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงมาสู่คน โดยทรงขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ด้วยทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก โดยทรงพระกรุณาโปรดให้มีการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดที่มีมาตรฐาน รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนที่เลี้ยงสัตว์ให้ดูแลรับผิดชอบและฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง ด้วยพระทัยที่ตั้งมั่นส่งผลให้โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยลดลงเป็นลำดับ กระทั่งคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกจึงขอพระราชทานกราบทูลให้เป็นผู้นำในการดำเนินการทั่วทั้งทวีปเอเชีย สร้างความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้”

“เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันถวายความจงรักภักดี ด้วยการปฏิบัติบูชาผ่านกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 โดยพร้อมเพรียงกัน” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้าย