ปลัด มท. ให้การต้อนรับผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ยกระดับสร้างความเข้มแข็งในการนำ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติเชิงพื้นที่ทั่วไทย (SDGs Localization) โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ปลัด มท. ให้การต้อนรับผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ยกระดับสร้างความเข้มแข็งในการนำ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติเชิงพื้นที่ทั่วไทย (SDGs Localization) โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันนี้ (1 ก.ค. 67) เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย และร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ (SDGs Localization) โดยมีนายทรงกลด ขาวแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กองต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับ และหารือข้อราชการ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณนายเรอโน เมแยร์ ที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย ทำให้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยได้กล่าวเน้นย้ำว่า ภายใต้การสนับสนุนของ UNDP และ UN ประจำประเทศไทย ในช่วง 2 ปีผ่านมา มีความก้าวหน้าที่ก้าวกระโดด ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และ UN ที่มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อทีมงานที่อยู่ในทุกพื้นที่ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมนำแนวคิดในการช่วยกัน Change for Good ไปใช้ ซึ่งขอให้มั่นใจว่าผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย จะสามารถทำงานร่วมกับ UNDP หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ของ UN ได้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะช่วยดูแลให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทำให้คนไทยได้เป็นพลเมืองดีของโลกโดยยึดเป้าหมายไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งโลกของเราให้เป็นโลกที่สวยงามต่อไป ในกรณีของแพลตฟอร์มที่กระทรวงมหาดไทยพยายามผลักดันอยู่ในขณะนี้ เป็นส่วนหนึ่งสำหรับการใช้กำกับและติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่องทั้ง 17 เป้าหมายของ SDGs (Sustainable Development Goals) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับผิดชอบ 2 ตัวชี้วัดหลัก คือ เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ และเป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน แต่พวกเราทุกคนให้คำมั่นสัญญาไว้กับ UN ประจำประเทศไทย ว่าจะขับเคลื่อนทั้ง 17 เป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย 169 ตัวชี้วัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ให้คำมั่นสัญญากับ UN ประจำประเทศไทย และพยายามขับเคลื่อนงานมาโดยตลอด

“ภาพรวมการขับเคลื่อน SDGs ทั้งประเทศ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ได้มีการศึกษา ทั้ง 169 ตัวชี้วัด และหลักเกณฑ์คุณภาพในการนำไปใช้ ซึ่งจะพบว่าข้อมูลเชิงปริมาณ หรือตัวเลขที่เกิดขึ้น ล้วนสัมพันธ์กับเป้าหมาย SDGs เช่น หากทำเรื่องการขจัดความยากจน ต้องช่วยกันให้คนมีอาชีพ มีรายได้ มีที่อยู่อาศัย มีอาหารครบ 3 มื้อ มีความสุข ซึ่งจะต้องกำหนดเป็นตัวเลขค่าเป้าหมาย เพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทำไป หรือแก้ไขนั้น ผ่านเกณฑ์หรือไม่ อีกทั้งยังทำให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้อีกด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ลงพื้นที่ไปช่วยกันพัฒนาได้อย่างตรงจุด ทั้งการฝึกฝนอาชีพ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ การส่งเสริมด้านการศึกษา การเข้าถึงบริการของรัฐ หรือ อื่น ๆ เป็นต้น” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า ขอขอบคุณ UNDP ที่ทำให้เราตระหนักว่าความสัมพันธ์ระหว่างคน ระหว่างองค์กร ซึ่งในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ต้องให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เหล่านี้ ทั้งนี้ ในเชิงนโยบายขอให้ UNDP ช่วยกระตุ้น ส่งเสริม และผลักดันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลดภาวะโลกร้อน ร่วมกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน ในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่ง มท. ได้ผลักดันเรื่องของธนาคารขยะ และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการบริหารจัดการคัดแยกขยะและการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทำให้มีจำนวนคาร์บอนเครดิต 1.86 ล้านตัน ที่สามารถจำหน่ายให้กับภาคเอกชน เพื่อให้คนในชุมชนได้รับผลตอบแทนผ่านการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่าย ในปีที่ผ่านมา

ท้ายนี้ นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมอำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เพื่อไปดำรงตำแหน่ง ณ สาธารณรัฐบอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา โดยได้กล่าวขอบคุณกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ความร่วมมือกับ UNDP ในโครงการ SDGs Localization มาโดยตลอด โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยจะยังคงเป็นพันธมิตรสำคัญกับ UNDP ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมต่อยอด เเละขยายผลต่อไป เพื่อบรรลุเจตนารมณ์การขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน ตามแนวคิด 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนา เพื่อความเท่าเทียม เพื่อความยั่งยืน “โลกนี้เพื่อเรา” สร้างต้นแบบที่ดีให้ประชาคมโลกได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อไป
.
#WorldSoilday
#วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership
#MOI #กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood