อำเภอประจักษ์ศิลปาคม บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “นายอำเภอแจกกล้า ผู้ว่าฯ พาดำ” ประจำปี 2567 เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้แปลงนาสาธิต สืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “นายอำเภอแจกกล้า ผู้ว่าฯ พาดำ” ประจำปี 2567 เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้แปลงนาสาธิต สืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และขับเคลื่อนพัฒนาสู่การเป็นหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชน

วันนี้ (29 มิ.ย. 67) นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมาย จากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม “นายอำเภอแจกกล้า ผู้ว่าฯ พาดำ” ประจำปี 2567 โดยมี นายสุรเชษฐ์ ไขโพธิ์ นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการบริหารบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมจำนวนมากเข้าร่วมจัดกิจกรรม ณ แปลงนาบุญนายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม บ้านเชียงกรม หมู่ที่ 8 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

นายณัฐพงศ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมนายอำเภอแจกกล้า ผู้ว่าพาดำ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ จัดขึ้น ท่ามกลางพื้นที่สำหรับ นาดำ 7 ไร่ นาหว่าน 8 ไร่ รวม 15 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงนาบุญของท่านนายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ที่ได้มีความตั้งใจอยากจะพัฒนาให้เป็นแปลงนาสาธิตนำร่องในการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนในฐานะ “ผู้นำต้องทำก่อน” แปลงนาสาธิตนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ที่จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้หันมาทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าวที่เป็นอาชีพเกษตรพื้นฐานของคนไทยมาอย่างยาวนาน ในการทำกิจกรรมจะมีการสร้างการเรียนรู้ให้เกษตรกร ในการสาธิตการดำนาด้วยรถดำนา การสาธิตการทำนาโยน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกข้าว หลังจากนั้นจะได้มีการสาธิตวิธีการดูแลต้นข้าวให้เติบโตสามารถมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ โดยภายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จจะได้นำข้าวเปลือกสมทบกองทุนบุญกุ้มข้าวใหญ่ และส่วนหนึ่งแปรรูปเป็นข้าวสาร และนำข้าวสารมอบให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบปัญหาจากภัยต่างๆ

“การจัดกิจกรรมนี่ยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอาชีพการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพที่สะท้อนวิถีชีวิตการเกษตรกรรมของคนไทยที่บ่งบอกว่ามีความสำคัญและควรที่จะอนุรักษ์ สืบสานการทำนาเหล่านี้ไว้ เพราะนอกจากจะเป็นวัฒนธรรมทางด้านวิถีชีวิตแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรม การสร้างความสามัคคีระหว่าง พี่น้องประชาชน หน่วยงานราชการ ที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกัน “เอามื้อสามัคคีทำความดีช่วยกันดำนา” แลกเปลี่ยนแรงงานมาช่วยกันโดยไม่มีการจ้างเป็นเงิน อันจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เกิดจิตอาสาในการดูแลช่วยเหลือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะขยายผลไปสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นได้ และที่สำคัญที่สุดการจัดกิจกรรม “นายอำเภอแจกกล้า ผู้ว่าฯ พาดำ ประจำปี 2567“ ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2567″ เพื่อที่ชาวบ้านจะได้เตรียมความพร้อมในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ได้ทำนาไปพร้อมกับนายอำเภอและผู้ว่าฯที่จะได้ช่วยคิดช่วยปรึกษาในการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน” นายณัฐพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

นายณัฐพงศ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ลุง ป้า น้า อา เกษตรกร ชาวอำเภอประจักษ์ศิลปาคม รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดี และช่วยกันส่งเสริมพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ล้วนมีใบหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมิตรภาพ นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่นำเอาคนในอำเภอของพวกเรามารวมกัน แบ่งปันเรื่องราว เสียงหัวเราะ และความหวังของวันใหม่ในฤดูกาลปลูกข้าว เพื่อให้เป็นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อน “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” ของกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันดูแลสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสามารถสร้างพื้นที่ต่างๆของพี่น้องประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ขยายผลสู่การพึ่งพาตนเองตามวิถีชีวิตของประชาชน และทำให้ทุกคนมีรายได้และมีความสุข พร้อมเติบโตและเข้มแข็งเป็นหมู่บ้านยั่งยืนไปด้วยกัน

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #MOI
#Changeforgood #SDGTH #หมู่บ้านยั่งยืน
#เรื่องเล่าจากชุมชน #วันดินโลก #SDGlocalization
#SEPforSDGs #Worldsoilday