นายอำเภอศรีสัชนาลัย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน นำทีมภาคีเครือข่าย ปรับปรุงเส้นทางจราจรที่ชำรุด เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย

นายอำเภอศรีสัชนาลัย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน นำทีมภาคีเครือข่าย ปรับปรุงเส้นทางจราจรที่ชำรุด เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (29 มิ.ย. 67) นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เปิดเผยว่า อำเภอศรีสัชนาลัยได้ บูรณาการร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย นำโดย นายจิระพงษ์ ใจสุขใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ทางเข้าสวนให้สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้โดยสะดวกและปลอดภัย ณ ทางเข้ามลำห้วย แบบฝายน้ำล้น 1 จุด และบริเวณห้วยแม่พานลองอีก 1 จุด

นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เปิดเผยว่า อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มุ่งมั่นในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในตัวชี้วัดข้อที่ 4 ความสามัคคี ในการรวมตัวของหมู่บ้าน หย่อมบ้านเพื่อช่วยเหลือกัน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) และ เป้าหมายย่อย 11.2 จัดให้ทุกคนเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้พัฒนาความปลอดภัยทางถนน ขยายการขนส่งสาธารณะและคำนึงถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็กผู้พิการ และผู้สูงอายุ

“ ตนขอชื่นชมและขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้คนล่ะมือในการเตรียมพื้นและปรับพื้นก่อนเทคอนกรีต ร่วมไปถึงการผสมปูนซีเมนต์ ที่พี่น้องประชาชนต่างช่วยกันผสมทรายผสมหิน เพื่อจะได้เป็นถนนคอนกรีตที่มั่นคงและแข็งแรง และต้องขอขอบคุณท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล และรศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ให้ความกรุณาประสานงานสนับสนุนปูนซีเมนต์มาดำเนินการทำถนนคอนกรีตให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้าน โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ประสบความยากลำบากและความไม่ปลอดภัยในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปจำหน่าย ซึ่งตนเชื่อว่าเมื่อมีถนนคอนกรีตนี้ จะทำให้ถนนเส้นนี้มีความมั่นคงแข็งแรงและพี่น้องประชาชนทั่วไปได้เดินทางสัญจรด้วยความปลอดภัย พี่น้องเกษตรกรทได้มีการขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย” นายเอกสิฏฐ์ฯ กล่าว
.
นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวต่ออีกว่า ตนได้มอบหมายให้ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมกันดูแลรักษาเส้นทางสัญจร ช่วยกันทำความสะอาดถนน ตลอดจนการปลูกต้นไม้ยืนต้นและหญ้าแฝกที่จะช่วยรักษาหน้าดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของดิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่มีวัชพืชรกบริเวณ 2 ข้างทาง ให้เป็นพื้นที่ปลูกผัก “ซอยนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน ทำให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาถนนเส้นทางสัญจร ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรักความสามัคคีและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน โดยการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำพระราชดำริ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำมาซึ่งความสุขและความยั่งยืน ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวในตอนท้ายว่า ภายใต้การนำของนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งการที่มีภาคีเครือข่ายออกมาช่วยกันปรับปรุงถนนหนทางในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในตัวชี้วัดข้อที่ 4 ความสามัคคี ในการรวมตัวของหมู่บ้าน หย่อมบ้านเพื่อช่วยเหลือกัน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้แสดงถึงความรักของพี่น้องชาวอำเภอศรีสัชนาลัยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจ หรือต้องการขอรับความช่วยเหลือทุกเรื่อง ขอให้แจ้งมาที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 หรือแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอ นายอำเภอ เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนทุกข์น้อยลงจนหมดไป มีแต่ความสุขที่เพิ่มพูนและยั่งยืน

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #MOI