จังหวัดขอนแก่นนำร่อง มอบธงสัญลักษณ์ “ครัวเรือนสีขาว” ปลอดยาเสพติด ให้แก่ครัวเรือนต้นแบบที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พ่อเมืองเน้นย้ำ “ครอบครัวคือภูมิต้านทานที่ดีที่สุด”

จังหวัดขอนแก่นนำร่อง มอบธงสัญลักษณ์ “ครัวเรือนสีขาว” ปลอดยาเสพติด ให้แก่ครัวเรือนต้นแบบที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พ่อเมืองเน้นย้ำ “ครอบครัวคือภูมิต้านทานที่ดีที่สุด” พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างสังคมสีขาวที่ปลอดภัยและสงบสุข

วันนี้ (28 มิ.ย. 67) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตนได้เป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมอบธงตราสัญลักษณ์ “ครัวเรือนสีขาว” ให้แก่ครัวเรือนที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีนายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ กำนันตำบลบ้านค้อ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายไกรสร กล่าวว่า โครงการ “ครัวเรือนสีขาว ปลอดยาเสพติด” เป็นโครงการที่จังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสำคัญและเป็นนโยบายของจังหวัดที่ให้ทุกพื้นที่ทั้งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่นร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านค้อ เป็นหมู่บ้านและชุมชนแห่งแรก ที่คนในพื้นที่ได้ร่วมใจกัน ประกาศเป็นครัวเรือนสีขาว ปลอดยาเสพติด เพื่อร่วมกันรักษาหมู่บ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด โดยมีการดำเนินการ เริ่มต้นจากที่เทศบาล และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในทุกหมู่บ้านร่วมกันประชุมขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ได้รับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน หลังจากนั้นทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมดำเนินการ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล “ครัวเรือนสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการ Kick off ปลุกจิตสำนึกสร้างครัวเรือนสีขาว ปลอดยาเสพติดในพื้นที่ และทางเทศบาลรวมทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. จะได้ดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุก ด้วยรูปแบบการแบ่งกำลังออกเป็นชุดเดินเท้าเคาะประตูบ้านเพื่อตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพร้อมอธิบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ เพื่อที่จะกระตุ้นการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ โดยถ้าหากผลตรวจไม่พบสารเสพติดเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลไว้เข้าสู่ระบบครัวเรือนสีขาว แต่ถ้าหากครัวเรือนใดที่บุคคลในครอบครัว มีการตรวจพบสารเสพติดเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแล้วนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป

“ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้แสดงพลังการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดเป็นจำนวนมาก โดยตำบลบ้านค้อ มีผู้ผ่านการคัดกรองและแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการครัวเรือนสีขาว ปลอดยาเสพติด จำนวน 1,056 ครัวเรือน รวม 1,542 คน จนได้รับการประกาศเป็น “ครัวเรือนสีขาว ปลอดยาเสพติด” ในวันนี้”

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวในช่วงท้ายว่า โครงการ “ครัวเรือนสีขาว ปลอดยาเสพติด” ด้วยการมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับครัวเรือนที่ปลอดยาเสพติดเป็นศูนย์ดำเนินการตามความร่วมมือในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ที่ได้มุ่งเน้นให้ทุกจังหวัดทุกพื้นที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาด ต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าในทุกวันนี้ปัญหายาเสพติด กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ซึ่งเปรียบเสมือน “หนามตำใจชาวบ้านมาโดยตลอด“ จากการที่ต้องเสียบุตรหลานเพราะตกเป็นทาสของยาเสพติด อีกทั้ง ยังต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวว่าอาจมีผู้เสพ หรือ ผู้ค้าและกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านจะเกิดการคุ้มคลั่ง หรือ ทำร้ายก่อปัญหาอาชญากรรม โครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด จึงเป็นกลไกสำคัญที่จังหวัดขอนแก่น ได้มุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดจากยั่งยืน ปลุกจิตสำนึกในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกให้แก่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ในวันนี้จึงอยากขอความร่วมมือทุกภาคส่วนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถาบันครอบครัวเพราะ “ครอบครัวคือภูมิต้านทานยาเสพติดที่ดีที่สุด” การสร้างการมีส่วนร่วมดำเนินการโดยเริ่มจากครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักแห่งแรกของสังคมที่สามารถกำกับดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนรวมทั้งคนที่กำลังเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ด้วยการมอบความรักความเอาใจใส่ดูแลลูกหลานอยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการที่ชุมชนจะได้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องพฤติกรรมเสี่ยง ที่อาจเป็นต้นตอของปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ผ่านทางนายอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนครัวเรือนและหมู่บ้านให้นำไปสู่ความปลอดภัย และห่างไกลจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข